Image
Omslagsbilder till Glasmästeriavtalet och Tjänstemannaavtalet 2023

Praktisk arbetsrätt - kurs för chefer och arbetsledare

OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen

Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas. Dyrköpta tvister om exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande och annat kan därigenom lösas eller helt undvikas. Kunskaper i kollektivavtalens regler om anställningsformer och arbetstider skapar också förutsättningar för att kunna använda och dimensionera bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och syftar till att befästa och utveckla redan förvärvade grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom kurser i arbetsrätt eller genom att ha kommit i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis genom att under en tid arbetat som chef med arbetsgivaransvar eller som arbetsgivarföreträdare i en HR-roll.

Under kursen görs en genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom arbetstidslagen, medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna med utgångspunkt från olika faser i anställningsförhållandet och hur dessa regler kan tillämpas i praktiken i de olika faserna.

Genom olika konkreta scenarion anknyter kursen till problem och frågeställningar av arbetsrättslig karaktär som kan uppstå i ett glasföretag. Deltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i konkreta frågeställningar och egna erfarenheter under handledning av kursledare med målet att öka deltagarnas säkerhet vid den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Arbetsrättens grunder - vilka regler påverkar anställningen?
  • När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
  • Hur bör jag som chef agera vid medarbetares misskötsamhet?
  • Vad gäller arbetsrättsligt vid anställning och uppsägning?
  • Arbetstider - vilka möjligheter ger lag och kollektivavtal?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller som i sin roll företräder arbetsgivaren i arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis produktionschefer, arbetsledare, personalchefer och HR-specialister.

Omfattning

Kursen omfattar en heldag och genomförs i fysisk form för att nyttja möjligheten till fördjupning och diskussion.

Kursdokumentation och kaffe ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.

Kursen kan på förfrågan även företagsanpassas och förläggas till andra platser och tider.

Dokumentation

Kursmaterialet innehållande åhörarkopior, övningsuppgifter och kollektivavtal skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart. Kursintyg mejlas ut efter genomförd kurs.

Kursavgift

Avgiften är ännu inte fastställd. 

Kurstillfällen

Datum för kursen är ännu inte satta men vi planerar för ett utbildningstillfälle under våren och ett under hösten 2023. Du hittar kursen i kalendariet när det går att anmäla sig.