Image
Logotype - Auktoriserat Bilglasmästeri

Vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri

Säkra bilglasarbeten för din trygghet!

När du vänder dig till ett auktoriserat bilglasmästeri kan du vara fullständigt trygg. Vi är specialister på alla typer av bilglasarbeten och sätter alltid kundens säkerhet i första hand. Ett auktoriserat bilglasmästeri har utbildad personal och besiktigas utifrån tuffa auktorisationskrav av det oberoende kontrollorganet Dekra. Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen som sedan 1994 står bakom och administrerar auktorisationen.

Auktoriserade bilglasmästerier:

Är specialister på bilglas

Auktoriserade bilglasmästerier är specialister på bilglas. Det betyder att vi har den främsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar. Vi byter din trasiga vindruta eller lagar stenskottet.

Har högklassig och snabb service

Det finns inga andra verkstäder som kan mäta sig med oss när det handlar om att få arbetet gjort så snart behovet uppstår. Detta tack vare att vi är specialiserade på bilglasarbeten med snabba distributionskedjor. Ofta kan du få din bil redan samma dag.

Sätter säkerheten först

Ett auktoriserat bilglasmästeri garanterar alltid ett fackmannamässigt montage av vindrutan och tar fullt ansvar för att det är rätt material och härdningstid. Alla auktoriserade bilglasmästerier förnyar sin auktorisation varje år, vilket innebär att vi årligen visar att vi lever upp till auktorisationens regler och krav. 

En säker reparation innebär att:

  • biltillverkarens anvisningar för reparation följs
  • reparationen utförs på ett fackmannamässigt sätt
  • bilen klarar en krock direkt efter leverans från verkstad
  • bilar med avancerad säkerhetsutrustning ska, där så behövs, säkerställas med diagnostik och kalibrering
Har utbildad personal

För att vara ett auktoriserat bilglasmästeri ställs höga krav på utbildning. Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade på den senaste utvecklingen gällande material, montage och säkerhet.

Läs mer om utbildningsutbudet inom bilglas

Kontrolleras av Dekra

Det är det oberoende kontrollorganet Dekra som på uppdrag av Glasbranschföreningen säkerställer att företagen lever upp till auktorisationskraven. Alla bilglasmästerier som ansöker om att bli auktoriserade måste genomgå en auktorisationsrevision. När företaget väl blivit auktoriserat granskas det vartannat år genom en så kallad kvalitetsrevision.

Läs mer om Dekra

Lämnar garanti på utfört arbete

Vi garanterar alltid att det arbete som vi utför återställer bilen, både säkerhetsmässigt och utseendemässigt, till det ursprungliga. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt.

Garantitiden är 1 år. Garantin gäller oberoende av ägarbyte. För att garantin ska gälla ska felet reklameras inom skälig tid till den verkstad som utförde reparationen. Garantin gäller inte olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på kundens sida. Garantin är begränsad till åtgärdande av felet. Följdskador samt indirekta eller direkta förluster ersätts inte.

Samverkar med försäkringsbolag

Auktoriserat Bilglasmästeri har ett nära samarbete med försäkringsbolagen och garanterar effektiv och korrekt hantering av försäkringsärenden. Vi samarbetar också med Trafikverket och Transportstyrelsen i olika projekt.

Följer kollektivavtal

Alla auktoriserade bilglasmästerier följer kollektivavtal. Det innebär bland annat att vi har bra villkor för alla medarbetare och att vi verkar för en sund konkurrens på marknaden.

Läs mer om våra kollektivavtal

Arbetar för högre trafiksäkerhet

Slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. Studier visar att vid svåra siktförhållanden, som vid bländning, medför en sliten vindruta att förarens sikt försämras avsevärt vilket ger en förlängd reaktionssträcka.

Auktoriserade bilglasmästerier verkar för att regeringen ska ta sitt ansvar och ställa krav på att effektiv mätutrustning av vindrutans slitage ska finnas på alla bilbesiktningsanläggningar samt att Transportstyrelsen och Trafikverket ska få i uppdrag att följa upp hur många trafikolyckor som orsakas varje år till följd av bristfälliga siktförhållanden. 

Lär mer om risken med slitna vindrutor

Återvinner allt bilglas

Glas är ett material som kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som till exempel isoleringsmaterial. Vänder du dig till ett auktoriserat bilglasmästeri kan du vara helt säker på att vi återvinner bilglaset och att vi följer myndigheternas krav gällande deponering av miljöfarligt avfall. Det är Glasbranschföreningen, tillsammans med glasåtervinningsföretaget Scandinavian Glass Recycling, SGR, som hanterar glasåtervinningen. 

Läs mer om hur återvinningsprocessen går till

Mer om auktorisationen och våra krav

Vi har sammanställt en kort presentation av auktorisationen där du på ett lättöverskådligt sätt kan informera dig om hur vi arbetar och vilka krav som ställs på de auktoriserade företagen.

Relaterade sidor

Information till auktoriserade företag

Bilagor