Glastak

Att glasa över gårdar och rum med ett glastak är väldigt vanligt.

Vackert glastak med olika nyanser av grönt och blått

Ett glastak består av ett antal delar:

 • Glasbeklädnad med profiler
 • Bärande stomme
 • Anslutningar mot omgivande byggnad
 • Ventilationsluckor för komfort och brand
 • Solavskärmning
 • Klimatregleringssystem
 • Rengörings- och serviceanordningar

Glasbeklädnaden är det primära skyddet mot utomhusklimatet. Den ska bland annat skydda mot regn, snö, vind och extrema temperaturvariationer. Glasbeklädnaden består vanligen av glas och aluminium, men även plast och stål förekommer. Glasbeklädnaden bärs nästan alltid upp av en stomme, vanligen i stål eller limträ.

Glasbeklädnad och bärande stomme ansluts till den omgivande byggnaden så att laster och rörelser kan tas om hand utan skadliga effekter. Ventilationsluckor för vädring kan utformas på en mängd olika sätt. Vanligen kombineras de med rökgasluckor. Vidare förekommer ibland anordningar för solavskärmning. Ventilationsluckor och solavskärmning styrs av ett automatiskt reglersystem.

Glastaket ska vid behov kunna rengöras såväl på in- som utsidan. Ofta är det nödvändigt att vidta förberedande installationer för detta. Ett glastak utgör en del av ett överglasat rum. Detta rum är vanligen stort och ställ er höga krav på utformning och funktion. Samtidigt är ett överglasat rum en integrerad del i en byggnad. När man utformar ett glastak är det därför nödvändigt att man ser helheten. Ett överglasat rum påverkar såväl gestaltning och planlösning som tekniska lösningar för hela byggnaden:

 • Helhet
 • Brandskydd
 • Konstruktion  
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Uppvärmning
 • Funktion
 • Akustik 
 • Gestaltning
 • Förvaltning
 • Nyttjande
 • Ekonomi

Jämfört med en traditionell byggnad kräver det överglasade rummet en fördjupad samverkan mellan olika fackkonsulter för att uppnå en god funktion och en bra totalekonomi.

Relaterade sidor