Klimatdeklaration för byggnader

År 2017 röstade Sveriges riksdag fram en klimatlag med målet att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdslandet i världen som senast år 2045 är helt klimatneutralt.

Image
Framsida av remissvaret "Klimatdeklaration för byggnader"

Ett ambitiöst och mycket viktigt mål som de flesta av oss stödjer till fullo. Ett mål som också är en stor utmaning för byggbranschen som idag står hela för 35 procent av alla utsläpp av växthusgaser, 31 procent av all energianvändning och 31 procent av allt avfall.

Mycket har redan gjorts, mycket görs och ännu mycket mer kan göras. Regeringen föreslår att det från och med 1 januari 2022 ska bli lag att klimatdeklarera nya byggnader. Syftet med lagen är att synliggöra utsläppen, i fokus står produkt- och byggproduktionsskedet.

Glasbranschföreningens remissvar 2020-05-06
Fi 2020/00475/BB Ds 2020:4

Glasbranschföreningen är positiv till förslag som minskar resursförbrukningen och klimatpåverkan inom byggsektorn. Vi delar bilden av att det finns stor potential att öka kunskaper och incitament för att göra hållbara val men menar att klimatdeklarationer bör ta hänsyn till hela byggnadens livscykel och att vi inte får glömma bort den sociala hållbarhetsaspekten. Att bygga hälsosamt är att bygga klimatsmart på riktigt och ger en win-win situation med väl genomtänkta lösningar som håller i längden. Läs remissvaret

Glasbranschföreningens remissvar 2021-06-02
Fi 2020/02715/Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader Rapport 2020:13

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på färdplan för utvecklingen av reglerna av klimatdeklarationer efter införandet år 2022. I korthet går förslaget ut på att från och med år 2027 införa gränsvärden på 20-30 procent lägre utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas. Gränsvärdet föreslås avgränsas till endast byggskedet, det vill säga modulerna A1-A5,* och skärpas år 2035 samt 2043 för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045. 

Förslaget var under våren 2021 ute på remiss varpå Glasbranschföreningen tillsammans med Svensk Planglasförening, Glascentrum samt Balkongföreningen i Norden lämnade svar den 1 juni, se bilaga nedan.

Sammanfattningsvis anser Glasbranschföreningen, i enighet med övriga organisationer bakom remissvaret, att lagen skyndsamt behöver kompletteras med gränsvärden för att branschen (i enlighet med klimatmålen i bygg- och anläggningssektorns färdplan) ska klara av att halvera klimatpåverkan till 2030 samt bidra till uppfyllelsen av regeringens mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Det är därför viktigt att klimatdeklarationerna omfattar alla byggnadens delar och utökas med fler skeden för att säkerställa att rätt krav ställs i projekteringen.

Dock anser vi att det är tidigt att inkomma med synpunkter på utvecklingen av lagen innan den hunnit träda i kraft och genomförandet samt effekten har kunnat utvärderas. Det kvarstår flera praktiska frågetecken inför ikraftträdandet 2022 som först behöver utredas.

* Modul A1-A5 inkluderar råvaruförsörjningen i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

Läs remissvaret

Relaterade sidor: