Image
Ett montage av bilder från olika samverkansprojekt

Samverkan lokalt, nationellt och internationellt

Glasbranschföreningen samverkar på olika sätt med andra aktörer inom fordons- samt bygg- och installationssektorn. Detta för att skapa en samlad röst i viktiga branschgemensamma frågor.

Här kan du läsa mer om hur vi samarbetar med andra aktörer lokalt, nationellt och internationellt:

Svenskt Näringsliv - samverkan för bättre företagsklimat i hela Sverige

Genom vårt medlemskap i Svenskt Näringsliv har vi ett brett nätverk av andra arbetsgivar- och branschorganisation som vi samverkar med inom områden som exempelvis attraktiva kollektivavtal, minskat regelkrångel, kompetensförsörjning, klimatomställning och ett bra företagsklimat i hela landet. 

Svensk Byggnäring - samverkan för ett hållbart byggande

Svensk Byggnäring är ett nätverk som består av elva bransch- och arbetsgivarorganisationer. Organisationerna representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, entreprenörer, installatörer materialleverantörer och tekniska konsulter.

Syftet med nätverket är att förbättra byggnäringens möjligheter att vinna gehör för och nå framgång i gemensamma intressefrågor. Exempel på frågor som Svensk Byggnäring arbetar med är forsknings- och utvecklingsfrågor, tillväxt och kampen mot svartjobb.

Varje år arrangerar Svensk Byggnäring ett mingel under Almedalsveckan. Under minglet träffas byggbranschens olika representanter för att diskutera med inbjudna politiker och gäster.

I Svensk Byggnäring ingår följande organisationer:

 • Byggmaterialindustrierna 
 • Byggföretagen
 • Glasbranschföreningen
 • Innovationsföretagen
 • Installatörsföretagen 
 • Maskinentreprenörerna 
 • Måleriföretagen i Sverige
 • Plåt & ventföretagen
 • Sveriges Bergmaterialindustri
 • Svensk Betong
 • Svensk Ventilation
 • Trä- och möbelföretagen
Nordisk samverkan - The Association of Glass Nordic

Glasbranschföreningen samverkar med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna genom föreningen The Association of Glass Nordic. Främst gäller samarbetet energifrågor och glasets tekniska utveckling samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter.

I föreningen ingår följande organisationer:

 • Glarmesterlauget, Danmark
 • Glasindustrien, Danmark 
 • Glassbransjeforbundet, Norge
 • Glass - og Fasadeforeningen, Norge
 • Suomen Tasolasiyhdistys, Finland
 • Glasbranschföreningen, Sverige
 • Svensk Planglasförening, Sverige
Europeisk samverkan - Glass for Europe

Glass for Europe är en organisation som organiserar och välkomnar alla producenter i värdekedjan för glastillverkning inom Europeiska unionen. Verksamheten syftar till att främja en dynamisk, inflytelserik och uppskattad glasindustri vilket sker genom opinionsbildning och riktade kommunikationsaktiviteter, som exempelvis att sprida glasindustrins vision till opinionsbildare, fackpress och beslutsfattare i Europa, dock i synnerhet i Bryssel där organisationen har sitt kontor.