Image
MTK-logotype mot grön glasfasad

Så här blir företaget MTK-auktoriserat

För att företaget ska kunna ansöka om att bli MTK-auktoriserat, krävs att personal har gått antingen kursen MTK Montage och brand (kurs för montörer) eller MTK Anvisningar (kurs för arbetsledare). Båda kurserna är på två dagar. För att inte mista företagets auktorisation måste personalen genomgå uppföljningskursen MTK 3 inom fem år från det att de gick någon av grundkurserna. Därefter repeteras kursen MTK 3 vart femte år.

När kompletta ansökningshandlingar har skickats in till Glasbranschföreningen, kommer vi att meddela dig att din ansökan är klar för handläggning. För att en ansökan ska kunna beviljas och företaget ska kunna bli MTK-auktoriserat, krävs att inskickade handlingar är godkända samt att företaget har en godkänd inträdesbesiktning av ett MTK-monterat objekt. Utställd faktura för inträdesavgiften måste också vara betald inom angivet förfallodatum. Om så inte sker kommer ansökan att avvisas.

Gällande inträdesbesiktningen ska företaget kunna visa upp ett montageobjekt som har utförts av MTK-behörig personal, det vill säga anställda inom företaget enligt redovisat underlag i ansökningsblanketten (namn och arbetsuppgift, genomförd kurs samt kursdatum). Montaget ska vara utfört enligt ett regelrätt MTK-montage, enligt gällande MTK-anvisningar. Besiktning utförs av oberoende besiktningsman utsedd av Glasbranschföreningen. Besiktningen utförs enligt samma metod och systematik som vid en ordinarie löpande MTK-besiktning.

Det är minst fyra veckors handläggningstid, från det att ansökan är komplett inlämnad, till det att företaget kan få sin auktorisation. Detta innebär att en ansökan tidigast kan bli beviljad efter fyra veckor oavsett om alla krav är uppfyllda innan denna tidsfrist, såsom inträdesbesiktning och betald inträdesavgift.

Auktorisationen gäller tills vidare, löpande kontroller utförs och auktorisationen avslutas för de företag som inte längre uppfyller kraven.

Det här krävs för att bli ett auktoriserat MTK-företag

För att företaget/enheten/bi-firman ska kunna bli ett MTK-auktoriserat krävs följande:

  • Företaget åtar sig att följa gällande branschregler för MTK-auktorisationen.
  • Företaget har giltig erforderlig entreprenad, ansvarsförsäkring för sin verksamhet samt tillämpar de garantibestämmelser som gäller för branschen.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverket. 
  • Företaget innehar F-skatt och moms (registrerat i Sverige).
  • Företaget ska kunna visa att företaget inte är på obestånd.
  • Företaget förpliktigar sig att betala den av auktorisationsnämnden fastställda årliga auktorisationsavgiften.
  • Anställda på företaget uppfyller MTK-auktorisationens kravutbildning för MTK-behörig personal.

Krav på utbildad personal

Anställd person med:

  1. MTK:s behörighetsutbildning inom montage och brand.
  2. MTK:s anvisningsutbildning för arbetsledare.

Vid ansökningstillfället ska företagets redovisade MTK-behöriga personer ha minst sex månaders giltighet kvar på sin behörighet för att den ska tillgodoräknas i ansökningshandlingarna.

Vad innebär en komplett ansökan och hur går det till?

Steg 1 - Komplett ansökan

Blanketten, Ansökan om MTK-auktorisation, ska vara ifylld med rätt företagsuppgifter, inklusive organisationsnummer, för berörd adress ansökan avser.
Redovisning av försäkringsbolagets namn samt försäkringsnummer.
Redovisning av vilket kvalitetssystem som företaget innehar. Om företaget inte är certifierat, kan företaget bli uppmanat att redovisa ett eget kvalitetssystem.
Redovisning av de personer anställda i företaget som innehar MTK-behörighet. Företaget behöver ha ett visst antal MTK-behöriga montörer för att kunna säkerställa att man kan uppfylla kravet på minst en behörig montör vid respektive montage. Kontakta Glasbranschföreningen innan du skickar in ansökan för att gå igenom företagets behov.

Steg 2 - Inträdesbesiktning  

När alla krav i ansökningsblanketten är uppfyllda och företaget har lämnat ifrån sig tre olika förslag på objekt för besiktning, bokas en tid upp med en besiktningsman som kontaktar företaget för val av objekt samt besiktningsdatum.
Besiktning utförs och rapport på utförd besiktning skickas till Glasbranschföreningen.

Steg 3 - Beviljad ansökan

När företaget har en godkänd ansökningshandling och en godkänd inträdesbesiktning samt har betalat inträdesavgiften kan företaget beviljas en MTK-auktorisation. Detta kan dock tidigast ske fyra veckor efter en komplett inlämnad ansökan.

Inträdesavgift

Inträdesavgiften för alla nya företag/filialer/enheter samt åter ansökande under år 2024 är 8 060 kr, exklusive moms. 

Information om MTK-utbildningarna

MTK Montage och brand – Kurs för montörer

MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs på två dagar med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Kursen är uppdelad på två delar där den första delen – MTK Montage – innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster. MTK Montage innehåller även grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete.

Den andra delen – MTK Brand – handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen. När du har gått kursen blir du MTK behörig. 
Se aktuella kurser

MTK Anvisningar – Kurs för arbetsledare

Kursen MTK Anvisningar är en teoretisk utbildning på två dagar som går igenom regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Till grund för utbildningen ligger MTKs publikationer med grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. Kursen innehåller också teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier. För att en konstruktion med uppgift att förhindra brandspridning ska fungera som avsett måste rätt glas ha valts och monterats på ett riktigt sätt. Det gäller även anslutning till intilliggande konstruktion. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK behörig arbetsledare. 
Se aktuella kurser

Frågor om ansökningsförfarandet

Jessica Blixt
Glasbranschföreningen
08-453 90 77 / jessica.blixt@gbf.se

Ansökningsblankett