Image
Solnedgång i fjällandskap genom ett fönster

Det livsviktiga dagsljuset

Aktuell forskning inom området ljus och hälsa visar att solljus/dagsljus är av avgörande betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Bland annat styrs dygnsrytmen av dagsljusets spektrala växlingar över dygnet. Förutom att dagsljusförhållandena förstås inverkar på vårt seende menar vissa forskare att även immunförsvaret påverkas.

Vad säger byggreglerna om dagsljus?

6:32 Ljusförhållanden:

  • Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig.
  • Allmänt råd: Som ett schablonvärde kan gälla att fönsterglasarean bör ge motsvarande ljusinsläpp som uppnås då fönsterglasarean är minst 10 procent av golvarean när fönstret har 2 eller 3 klarglas. En förenklad metod för uppskattning av fönsterglasarea finns i SS 91 42 01.
  • I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.

Hur definieras dagsljus?

Solinstrålning kan vara både till glädje och besvär och måste kunna styras. Variationen i rummet får inte bli för stor, och ljus från fönster får inte blända. Det finns beskrivnings- och beräkningsmetoder för att bestämma styrkan, kvaliteten och fördelningen av sol- och dagsljus i olika rum.

Beskrivning Symbol Enhet Beteckning
Ljusstyrka, ljuskällans intensitet i en viss riktning I Candela cd
Ljusflöde, mängden ljus som en ljuskälla avger φ Lumen lm
Belysningsstyrka, mängden ljus om träffar en yta (mäts i lux ≈ lm/m2) E Lux lx
Luminans, mängden ljus som en yta utsänder per ytenhet L Candela/m2 cd/m2

Dagsljusets kvaliteter

Standarden SS 91 42 01 beskriver en förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea med hänsyn till dagsljusbelysning (dagsljusfaktor) från mulen himmel.

Ett schablonvärde för minsta glasarea vid klara glas är minst 10 procent av golvarean. Detta gäller om inte fönster är nämnvärt avskärmat av omgivande byggnadsdelar eller byggnader. Glasyta under 0,8 m ovanför golv räknas inte.

Dagsljuset utomhus varierar beroende av solhöjd, atmosfär och moln. För ett rum som har fönster på vissa väggar varierar dagsljuset ytterligare beroende av orientering, avskärmning från himmel och tiden. Rum med takfönster jämnt fördelade över golvyta har däremot dagsljus jämnt fördelat som utomhus.

Variation i tiden är kanske dagsljusets viktigaste kvalitet. Den ger miljön en stimulans som oftast saknas i elbelysning.