Organisation

Glasbranschföreningen består av tre instanser - föreningsmötet (kongressen), föreningsstyrelsen och kansliet.

Glasbranschföreningens föreningsmöte hålls vartannat år och är föreningens högsta beslutande organ. Under föreningsmötet fattar medlemmarna beslut i frågor som rör Glasbranschföreningens arbete. Under föreningsmötet väljs även föreningsstyrelsen.

Styrelsen har högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen och utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Förutom ett antal ordinarie styrelsemöten träffas styrelse och kansli för ett strategimöte där verksamhetsmålen fastställs. För varje verksamhetsområde finns därutöver specialiserade arbetsgrupper som arbetar med konkreta projekt.

Glasbranschföreningens medlemmar är uppdelade på sju distrikt. Varje distrikt har en egen styrelse som är en förmedlande länk mellan föreningens styrelse (huvudstyrelsen) och medlemmarna inom distriktet. 

Föreningen har även ett kansli som består av elva personer som arbetar med det operativa arbetet. En stor del av det operativa arbetet utförs i olika arbetsgrupper

Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Organisationsskiss

Organisationsschema för GBF

Relaterade sidor

Vill du veta mer?