Det här är Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för cirka 450 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett 60-tal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Glasbranschföreningen verkar i enlighet med föreningens stadgar för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Föreningen bevakar utvecklingen inom de områden som medlemsföretagen har nytta och intresse av samt ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer. Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Glasbranschföreningen har ett kansli placerat i Stockholm. Här får medlemsföretagen hjälp och stöd i företagsekonomiska-, arbetsgivar- och skattefrågor. Kanslipersonal arrangerar tillsammans med de olika arbetsgrupperna utbildningar i en mängd olika ämnen, samt driver projekt i syfte att utveckla branschen. Föreningens verksamhet finansieras av serviceavgifter från medlemmarna samt av intäkter från kommersiell verksamhet. 

Bli medlem / hitta medlemsföretag

Fakta om Glasbranschföreningen

 • Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
 • Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeriglas- och metallentreprenadbilglas och konstinramning
 • Vi har cirka 450 ordinarie medlemsföretag och 60 associerade medlemsföretag.
 • Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
 • Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
 • Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.
 • Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas (Auktoriserat Bilglasmästeri), montage av glaspartier (MTK auktorisation), konstinramning (Certifierad Konstinramare) och dörrpartier (Diplomerad Dörrmästare).
 • Vi erbjuder bland annat medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, utbildning, försäkring, affärssystem, auktorisation och certifiering, branschträffar och studieresor.
 • Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
 • Vi ger ut branschtidningen Glas som utkommer 4 gånger per år. 
 • Vi ger månadsvis ut nyhetsbreven Medlemsnytt (branschfrågor) och Arbetsgivarnytt (arbetsgivarfrågor).
 • Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000 - ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14001.
 • Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som är centrala för medlemmarna.
 • Glasbranschföreningen har ett kansli med elva anställda som ligger på Ringvägen 100 på Södermalm i Stockholm.