Bullerglas

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Glasmästaren har kompetens och bra produkter för att lösa bullerproblem, oavsett om de är mellan ute och inne eller mellan olika delar i byggnaden.

Bullerglas mellan två huskroppar

Med hjälp av ljudreducerande glas kan man även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

När man ökar glasets tjocklek blir rutan tyngre och ljudvågorna kan inte sätta den i svängning lika lätt. Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken. När flera glas lamineras ihop med till exempel PVB-folie, får man lägre böjstyvhet och ljudreduktionen förbättras mycket effektivt. Det finns även speciella så kallade ljudfolier som mer effektivt absorberar ljudvågorna.

För att få förbättrad ljudreducering kan man kombinera flera glastyper med varandra. När glasens tjocklekar är givna är det avståndet mellan dem som avgör vid vilken frekvens grundresonansen uppstår. Förändringar som tjockare glas, olika tjocklek på glasen, laminering av glasen, större avstånd mellan glasen förbättrar hela glaskonstruktionens ljudreducerande egenskaper. Fönstrets ljudreducerande egenskaper beror även på utformningen av karm, båge, fogar och ventiler.

Vid avstånd upp till 20 mm är förbättringen mycket marginell, men vid betydligt större avstånd får man en rejäl förbättring av ljudreduktionen. Detta kan man åstadkomma till exempel i fönster med kopplade bågar eller med tillsatsrutor. I väldigt speciella fall som till exempel i inspelningsstudios, är det vanligt att man vinklar glasen mot varandra vilket även det förbättrar ljudreduktionen.