Vad ingår i medlemskapet?

Här kan du läsa om vad ett medlemskap hos oss innebär.

Kollektivavtal med bra och branschanpassade villkor

Glasbranschföreningen tecknar kollektivavtal med de fackliga organisationerna för alla medlemsföretag med anställda. Avtalen reglerar exempelvis löner, allmänna anställningsvillkor, avtalsförsäkringar och pensioner. Du som är arbetsgivare kan känna dig trygg med att vi tillvaratar dina intressen och säkerställer att du får konkurrenskraftiga avtal. Självklart har du möjlighet att vara med och utveckla avtalen, men du slipper ägna en massa tid åt förhandlingar.

Glasbranschföreningen tecknar Glasmästeriavtalet med fackförbundet Byggnads för anställda glasmästeriarabetare/bilglastekniker och Tjänstemannaavtalet med organisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Vi tecknar även ett centralt hängavtal med fackförbundet Handels för konstinramare och specifika avtal med IF Metall.

Rådgivning i kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor

Du kan alltid höra av dig till vår rådgivning när du behöver juridisk hjälp i rollen som arbetsgivare, oavsett om det rör sig om små eller stora ärenden. Detta ingår i ditt medlemskap. Blir det trots allt en tvist finns vi vid din sida och vägleder dig genom processen. Våra jurister kan även medverka vid förhandlingen. På vår webbplats finns också en kunskapsbank av arbetsrättslig information med mallar och dokument som hjälper dig att göra rätt.

Rådgivning i entreprenadjuridik och affärsavtal

Som medlem får du också rådgivning i entreprenadjuridiska frågor, upphandlingsfrågor och andra affärsjuridiska frågor som berör din verksamhet. Vi har samarbetsavtal med advokatbyråer som är specialiserade på avtalsrätt och entreprenadjuridik. Medlemsföretag får 30 minuter kostnadsfri rådgivning i varje nytt ärende. På vår webbplats finns också entreprenadjuridiska mallar och dokument som minskar risken för missförstånd och ökade kostnader under byggprocessen.

Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

Glasbranschföreningen ger dig råd och information i frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Vi bevakar och hjälper dig att tolka föreskrifter, lagar och regler. 

Rådgivning i konsumenträtt

Att arbeta mot privatpersoner ställer speciella krav på dig som företagare eftersom varje kund är unik och förutsättningarna skiljer sig från en gång till annan. Som medlem i Glasbranschföreningen kan du vända dig till oss med frågor som handlar om relationen mellan företag och kund – det som ofta benämns konsumenträtt. Det kan exempelvis handla om tvister om avtalat pris för utförda tjänster, skyldighet att avråda eller om tilläggsarbeten, men också vad som händer om arbetet tar längre tid än vad som är avtalat och vad man gör om det blivit fel och kunden inte är nöjd.

Full tillgång till vår medlemsservice

Som medlem får du tillgång till vår webbplats (gbf.se/medlemsservice) där det finns mallar, avtal och guider som är till hjälp i din vardag, exempelvis inom arbetsrätt, entreprenadjuridik, arbetsmiljö och olika regler och föreskrifter. Hittar du inte det du söker kan du kontakta vårt kansli för vägledning eller prata direkt med någon av våra sakkunniga projektledare. Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på vårt kansli.

Kompetensutveckling – tillgång till relevant och branschanpassad utbildning

En av Glasbranschföreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för att medlemsföretagen ska kunna rekrytera utbildad personal och att erbjuda företagen kompetensutveckling i form av fortbildning. På vår egen Glasskola i Katrineholm har vi ändamålsenliga lokaler som möjliggör högkvalitativ utbildning inom alla våra medlemsföretags verksamhetsområden. Som medlem betalar du halva priset per kursdeltagare jämfört med dem som inte medlemmar. En del av våra utbildningar erbjuds dessutom endast medlemsföretag. Läs mer om vårt kursutbud.

Nyhetsbevakning – håller dig uppdaterad

Genom Glasbranschföreningen får du som medlem löpande information om vad som sker i branschen och om sådant som kan komma att påverka branschen och ditt företag i framtiden. Det sker genom vår webbplats, nyhetsbreven Medlemsnytt (branschinformation) och Arbetsgivarnytt (arbetsgivarinformation), tidningen GLAS, direktutskick, på våra branschträffar/webbinarier och i sociala medier.

Samverkan och branschgemenskap

Gemenskap med yrkeskollegor och leverantörer är en central del av föreningsverksamheten. Som medlem bjuds du årligen in till flera olika branschträffar och medlemsarrangemang. Detta är tillfällen att lära sig nya saker, utbyta erfarenheter, diskutera bransch- och arbetsgivarfrågor, nätverka och påverka. Tillsammans arbetar vi för att skapa en kompetent, respekterad och effektiv bransch.

Möjlighet att påverka i viktiga branschfrågor

Glasbranschföreningen arbetar aktivt med opinionsbildning och påverkansarbete mot regering och riksdag i frågor som är viktiga för medlemsföretagen. Det gör vi dels som enskild organisation och dels genom olika samverkansprojekt och nätverk. Genom vårt medlemskap i Svenskt Näringsliv får du också tillgång till lokala nätverk runt om i landet och en plattform att stärka dina relationer till regionala politiker och beslutsfattare. När nya lagförslag som berör våra medlemsföretag ska formuleras är vi ofta remissinstans. Om du som medlem har ett särskilt intresse i en eller flera frågor finns alltid möjlighet till engagemang – antingen i ett enskilt ärende eller genom våra arbetsgrupper som leder arbetet inom respektive verksamhetsområde.

Spara pengar med vår förmånliga medlemsförsäkring

Du som är medlem hos oss kan teckna en mycket förmånlig företagsförsäkring som är branschanpassad och skräddarsys utifrån just din verksamhet och företagets behov. Oavsett om du arbetar med bilglas, konstinramning, glas- och metallentreprenader eller driver glasmästeri har du via vår medlemsförsäkring ett riktigt brett och förmånligt skydd. 

Ta del av marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket

Genom medlemskapet i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv får du tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket. Med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet.

Som medlem måste du som arbetsgivare betala försäkringar och pensioner i enlighet med kollektivavtalen. Det är Fora (fora.se) som har hand om Glasmästeriavtalets försäkringar och Collectum (collectum.se) som har hand om Tjänstemannaavtalets. Genom medlemskapet blir premierna lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av Fora och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor. 

Rådgivning om de kollektivavtalade försäkringarna och pensionerna

Pension och försäkring upplevs ibland som krångligt. Som medlemsföretag i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv får du tillgång till redan färdigförhandlade tjänstepensions- och försäkringspaket för alla dina anställda.

Dessutom får både du och dina anställda hjälp och stöd i försäkringsfrågor av Avtalat som är ett bolag som ägs av parterna på svensk arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Stöd i hållbarhetsfrågor och kvalitetssäkring

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den är också en historisk affärsmöjlighet. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara det första klimatneutrala välfärdslandet i världen vilket förutom en renare miljö även ger konkurrensfördelar internationellt genom att tvinga fram ny innovativ grön teknik. För att klara klimatomställningen måste alla vara med på tåget. Stor som liten oavsett var i värdekedjan. Glasbranschföreningen har ett tydligt uppdrag från styrelsen som handlar om att kartlägga branschens utsläpp och bistå medlemsföretagen i omställningsarbetet.

I juli 2020 skrev Glasbranschföreningen under bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. I enlighet med planen har vi kartlagt branschens utsläpp inom verksamhetsområdena glasmästeri och glas- och metallentreprenad och har utifrån det formulerat etappmål för hur branschen ska uppnå slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Genom ditt medlemskap hos oss får du hjälp att ställa om din verksamhet och säkerställer därmed att ditt företag inte halkar efter i hållbarhetsarbetet.

I företagens ständiga förbättringsarbete finns begrepp som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Alla tre är värdefulla för att ha kontroll på verksamheten och säkerställa företagets lönsamhet. Omvärlden, kunder och medarbetare förväntar sig ordning och reda. Inget slarv får ske avseende miljön och varje företag måste kunna visa upp dokumentation över hur man arbetar med att kvalitetssäkra sin verksamhet och minimera sin miljöpåverkan. Glasbranschföreningen är delägare i kvalitetssäkringssystemet FR 2000 som är likvärdigt med ISO, men anpassat för små- och medelstora företag. Vi administrerar också ett återvinningssystem för bil- och planglas.

Ge trygghet åt kund genom auktorisation och certifiering

Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglasbyten och reparationer, tillverkning och montage av glas- och metallpartier, montage av glasdörrar och entréer samt konstinramning. Genom utbildning, krav och kontroll garanteras beställare och konsument att utförda arbeten blir verkställda på bästa sätt av kompetenta yrkespersoner. Våra auktorisationer och certifieringar har högt anseende hos både offentliga och privata beställare och efterfrågas allt oftare i offentliga upphandlingar. Att vara auktoriserad/certifierad ger företaget en konkurrensfördel – inte minst genom att du har bevis på företagets goda kunskap och kvalitet. Som medlem betalar du ungefär hälften av vad det kostar för ett företag som inte är medlemmar att bli auktoriserad/certifierad.

Du främjar rekryteringen till branschen

Glasbranschföreningen främjar på olika sätt kompetensförsörjningen till branschen. Det sker genom det traditionella lärlingssystemet, genom utbildning på gymnasieskolor, i YH-utbildning och på högskolor/universitet. Vi producerar utbildningsmaterial och förser skolor med information och handledning för hur de skapar en attraktiv glasutbildning. Vi utbildar också både lärlingar och lärare inom bygg- och anläggning om glas. Vi föreläser för arkitektur- och ingenjörsstudenter samt medverkar i sammanhang där branschen behöver synas för att visa upp olika karriärmöjligheter, som exempelvis på Yrkes-SM och i sociala medier. 

Du främjar forskning och utveckling

Forskning och utveckling driver branschen framåt. Glasbranschföreningen deltar i olika projekt som främjar samarbete mellan forskning och utbildning. Vi finansierar och samarbetar med ledande forskare, högskolor och utvecklingscenter. Några aktörer vi samverkar med är Lunds Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, RISE Glas, Svensk Planglasförening och Glascentrum.

Övriga medlemsrabatter

Som medlem kan du ta del av förmåner och rabatter som ger dig lägre pris på exempelvis utbildning, företagsförsäkring och drivmedel. Läs mer om förmåner och rabatter. 

Ni blir en del av Svenskt Näringsliv

Genom ditt medlemskap i Glasbranschföreningen blir du också en del av Svenskt Näringsliv. Här arbetar vi tillsammans för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för företag i hela landet. Det kan bland annat handla om att minska regelkrånglet, skapa konkurrenskraftiga skattenivåer och förbättra kompetensförsörjningen.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?

Glasbranschföreningens kansli i Stockholm fungerar som en sambandscentral för såväl medlemmar och leverantörer som beställare och andra intressenter. Tveka inte att höra av dig till oss om det är något du undrar över eller önskar få hjälp med!

Du når oss på 08-453 90 70 eller info@gbf.se.

Tillsammans skapar vi en ljusare framtid!