Brandskydd

Brandregler för ytterväggar och fönster behandlas i Boverkets byggregler, kap 5. Här redovisas brandskyddskraven för att förhindra brandspridning i en fasad. Kraven varierar beroende på klassindelning av byggnaden, beroende på utrymningsmöjligheter och risken för personskador. Byggnader med tre eller flera våningsplan samt vissa byggnader i två våningsplan utförs i klass Br1. 

Illustration över en bandfasad
Brandfasad

För dessa fasader gäller följande:

  • Väggkonstruktionen ska uppfylla sin brandavskiljande funktion mot andra brandceller.
  • Brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens ändamål samt möjlighet till brandsläckning.
  • Risken för spridning av brand via fönster begränsas och att delar av väggen inte faller ned vid brand. Skaderisken för räddningspersonal och utrymmande människor beaktas.
  • Krav på att ytterväggen ska vara brandavskiljande gäller för ytterväggar som vetter mot varandra om avståndet är mindre än 5 m och för ytterväggar i vinkel där avståndet är mindre än 2 m, vid vårdanläggning 3 m.
  • Risken för brandspridning mellan våningar i vertikalled ska beaktas. Om det vertikala avståndet mellan glasen i fasaden är mindre än 1,2 m kan fönstret utföras i klass E15 inom detta avstånd. Montering av brandglas måste utföras så att glaset inte faller ur sin ram inom den beräknade tid som krävs för att förhindra brandspridningen.
  • För brandavskiljning i bjälklaget mellan våningar med olika brandceller, ska anslutningen mot ytterväggen utföras så att brandavskiljningen fungerar ut till utsida yttervägg.

Relaterade sidor