Image
Logotype - Auktoriserat Bilglasmästeri

Auktorisationskrav för Auktoriserat Bilglasmästeri

Bilglasgruppens auktorisationsnämnd har ställt upp följande krav för företag som är Auktoriserat Bilglasmästeri. Kraven finns i och kompletteras av fler specificerade krav i det besiktningsprotokoll som det auktoriserade företaget har att uppfylla och som ska insändas komplett ifyllt tillsammans med den årliga auktorisationsansökan.

Här kan du ta del av en presentation om auktorisationen och auktorisationskraven.

Auktorisationskrav

1. Företagets erfarenhet

Företaget ska vara registrerat hos de av Patent- och Registreringsverket förda handels- och aktiebolagsregistren och ha innehaft F-skattebevis under minst ett år.

2. Företagets erfarenhet av bilrutemontage

Företaget ska utföra erhållna uppdrag fackmannamässigt och med god service till kunden.

3. Personalens erfarenhet och teknisk kompetens

Företaget ska på varje monteringsverkstad ha verksamma bilglasmästare som genomgått Glasbranschföreningens grundutbildning i bilrutemontage. Företaget bör fortlöpande vidareutbilda sin personal.

4. Maskiner och utrustning m.m.

Företaget ska ha sådana maskiner och annan utrustning för att ur funktionell och miljömässig synpunkt kunna prestera ett fullgott arbete, när det gäller byte eller reparation av alla typer av bilglas. Maskiner och utrustning ska uppfylla gällande myndighetskrav samt vara besiktigade enligt gällande lagar och anvisningar.

5. Verksamheten

Företaget ska uppfylla bilglasauktorisationens besiktningskrav enligt det specificerade besiktningsprotokollet.

Följande bör uppmärksammas särskilt

  • ha ändamålsenliga lokaler
  • ha ett fungerade arbetsmiljöarbete utifrån Systematiskt miljöarbete (SAM)
  • ha tillgång till internet och ha en e-postadress för enkel kommunikation med GBF och företagets kunder
  • kunna göra elektroniska fakturor
  • ha tillgång till och använda bilfabrikanternas reparationsmanualer
  • skylta med att företaget är ett auktoriserat bilglasmästeri. På företagets hemsida ska framgå att företaget är ett auktoriserat bilglasmästeri.
  • fästa garantidekalen på varje vindruta som byts
  • återvinna vindrutor på ett miljöriktigt sätt och vid förfrågan kunna dokumentera hur detta utförs 
  • ha en arbetsmiljöpolicy
  • ha en miljöpolicy

Företag som monterar bilrutor utomhus kan ej bli auktoriserade. Det är ett krav att alla underenheter inom en kedja/ koncern som arbetar med bilglas är auktoriserade för att kedjan/koncernen ska vara auktoriserad.

6. Ekonomi

Företaget ska ha ordnad bokföring och en tillfredsställande ekonomisk stabilitet och stabila ägarförhållanden. Exempelvis kan företag med betalningsanmärkningar ej bli auktoriserade.

7. Ansvar

Företaget svarar för att försäkringsvillkor följs.

Företaget får ej bedriva oseriös marknadsföring i strid med exempelvis marknadsföringslagen.

8. Försäkringar

Företaget ska ha tecknat ansvars- och allriskförsäkring till ett betryggande värde.

9. Garantibestämmelser

Företagen ska tillämpa de bestämmelser som antagits av Auktorisationsnämnden. Eventuella fel eller brister vid montering av bilrutor åtgärdas kostnadsfritt, i första hand av det företag som utfört montaget. Kan eller vill detta företag ej åtgärda fel eller brister utser auktorisationsnämnden en annan auktoriserad bilglasmästare för detta arbete, och kostnaderna för arbetet kommer att debiteras det ”felande” företaget.

Tvister mellan det auktoriserade företaget och kunden, ska på kundens begäran i första hand avgöras av auktorisationsnämnden eller en av nämnden utsedd besiktningsman. Företaget är skyldigt att följa nämndens eller besiktningsmannens utslag, om utslaget innebär att kundens ”talan” helt eller delvis vinner bifall.

Skyldighet att meddela eventuella förändringar i företagets verksamhet som berör kraven 1-9
Det åligger företag som blir auktoriserade att meddela nämnden om det inträffar betydelsefulla förändringar i företagets verksamhet som berör auktorisationskraven inklusive om den grundutbildade bilglasmästare lämnar sin anställning hos företaget. Varje år måste företaget förnya sin auktorisation. Företaget förpliktar sig att betala av auktorisationsnämnden fastställda avgifter.

10. Kontroller

Alla företag och dess anläggningar besiktigas och ska vara fullt godkända för att bli ett auktoriserat bilglasmästeri. Fortlöpande besiktningar av auktoriserade företag sker genom besiktningar som genomförs varje år på det antal anläggningar som Bilglasnämnden beslutat. Företag som får anmärkningar måste inom en till tre månader, utifrån besiktningsprotokollets regler, rätta till brister eller fel för att få behålla sin auktorisation. Nämnden utser den som ska genomföra dessa besiktningar. Underlaget för dessa besiktningar utgörs av Bilglasnämnden upprättad och godkänd besiktningsmanual.

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om auktorisation