Hur går en avtalsrörelse till?

Vi byter yrkanden

I februari byter vi avtalskrav med de fackliga organisationerna. Glasbranschföreningen för fram sina krav på förändringar i kollektivavtalen och fackförbunden gör detsamma. Därefter träffas parterna och förhandlar och försöker hitta en gemensam överenskommelse om innehållen i kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingar inom andra sektorer påverkar i allra högsta grad även våra avtalsförhandlingar. Att teckna kollektivavtal för en bransch är därför en komplex och tidskrävande uppgift.

Lönenivån

En viktig fråga när kollektivavtalen förhandlas är lönenivån. Nivån på löneökningarna sätts av parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin. Detta eftersom Sverige är ett exportberoende land där industris möjlighet att konkurrera på en global marknad är helt avgörande för hur det går för svensk ekonomi. Parterna inom industrin tecknar alltså det första kollektivavtalet under våren 2020. Den lönenivå som de då kommer överens om, brukar kallas för ”märket”. Glasbranschföreningen kommer att följa märket i sina avtalsförhandlingar. Läs mer om märket.

Vad händer om parterna inte enas?

Om parterna inte enas kan konflikt bryta ut. För att en konflikt ska kunna uppstå krävs det att kollektivavtalet är uppsagt samt att det har löpt ut. En konflikt på arbetsmarknaden innebär att någon part tar till en stridsåtgärd och det kan handla om strejk, lockout och blockad. Läs mer om vad som händer om parterna inte enas...

Nytt avtal

Så fort parterna har enats om ett nytt avtal råder fredsplikt så länge avtalet är giltigt. När nya kollektivavtal är tecknade kommer vi att informera om detta till våra medlemsföretag. Avtalsförhandlingarna pågår till det att vi går ut med information om att ett nytt avtal är tecknat. Det kan vara så att ett avtal löper ut innan det att ett nytt har tecknats. Om förhandlingarna av något skäl skulle avbrytas kommer vi omgående att informera medlemsföretagen om detta. Det är vanligt att vi under pågående avtalsrörelse får frågor om hur förhandlingarna går och när vi väntas teckna ett nytt avtal. Det är frågor som vi tyvärr inte kan svara på under pågående förhandling, utan det är först när avtalet är tecknat som vi kan ge besked om detta. 

Information från Svenskt Näringsliv