Råd och riktlinjer

Abonnera på MTK:s publikationer

Glascentrum ansvarar för att kontinuerligt ge ut anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas - MTK Anvisningar. 

Genom att teckna abonnemang, antingen papper (pärm) eller digitalt (pdf), ser MTK till att du alltid har tillgång till de senaste anvisningarna och riktlinjerna. Via Glascentrum har du, vid digitalt abonnemang, samtliga anvisningar uppdaterade och tillgängliga, du behöver inte vänta på tryckning och utskick. Du kan även beställa enstaka anvisningar i pappers- eller pdf-format.

MTK har publicerat följande riktlinjer:

MTK Montering av isolerrutor
Riktlinjer för montering av isolerrutor. Till föreskrifterna hör en årligen publicerad förteckning över provade och godkända fogmaterial. Denna föreskrift är kopplad till isolerrutetillverkarnas garantivillkor.
 
MTK Tak
Riktlinjer för val och montering av glas i tak.
 
MTK Brand
Riktlinjer för val och montering av glas i brandhämmande konstruktioner inklusive bilaga 1, 2, 3 och 4.
 
Kondens på fönster
Beskrivning av orsaker till kondens på fönsters insida, samt förslag till åtgärder för att komma till rätta med kondensproblem.
 
MTK Säkerhet
Riktlinjer för val och montering av glas i utsatta lägen, där risk för personskada föreligger. Till riktlinjerna hör en bilaga 1, utvisande de olika glastyper som är aktuella i detta sammanhang. Bilagan revideras vid behov.
 
MTK Skydd
Riktlinjer för montering av glas för olika skyddsfunktioner.
 
MTK - Val av skyddsglas
Riktlinjer för val av glas för skydd enligt SS 22 44 25 RUS 200:3, SS 81 73 45 och SS 81 73 27.
 
MTK Glas och Ljud
En del ljudbegrepp förklaras. Hur glas och glaskonstruktioner fungerar vad gäller ljudreduktion beskrivs. Ljudkrav för byggnader behandlas.
 

Övriga publikationer

I Glasbranschföreningens webbshop kan du beställa böcker, broschyrer och publikationer med råd och riktlinjer inom alla våra verksamhetsområden.