Image
MTK-logotype mot grön glasfasad

Anlita alltid MTK-auktoriserade företag för säkra glasmiljöer!

RÄTT GLAS RÄTT MONTERAT. Tack vare en snabb teknisk utveckling har vi idag glas som tillgodoser såväl arkitektur och funktion som miljö och komfort. Det finns exempelvis glas som står emot vandalisering, glas som eliminerar buller och glas som filtrerar bort oönskad värme eller kyla. Glas är möjligheternas material, men det är oerhört viktigt att man väljer rätt glas för den specifika platsen samt att det monteras på rätt sätt! Ett litet fel kan få ödesdigra konsekvenser. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller innebära allvarliga säkerhetsrisker, i såväl privata som offentliga miljöer. 

Trygghet åt kund och beställare 

Det är viktigt att du anlitar MTK-auktoriserade glasföretag som följer rådande branschregler. Detta så att du kan garantera säkra glasmiljöer. I regelverket för MTK-auktorisationen ställs krav på att utbildad personal alltid ska finnas på plats vid montage samt att egenkontroll ska utföras för varje slutfört arbete.

Höga krav på utbildning 

Alla MTK-auktoriserade företag utbildar fortlöpande sin personal på Glasbranschföreningens skola i Katrineholm. Till grund för utbildningarna ligger MTK:s anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Det är även Glasbranschföreningen som administrerar MTK-auktorisationen samt genomför stickprovsbesiktningar av utförda montage. Besiktningarna, i kombination med fortbildningen av auktoriserade montörer, är viktiga insatser för att kontinuerligt bibehålla och höja kvaliteten och kunskapen i branschen.

MTK:s anvisningar 

Det är Glascentrum, branschens teknik- och utbildningscentrum, som reviderar, uppdaterar och ger ut MTKs anvisningar. Anvisningarna baseras på Boverkets byggregler och är tillämpningsanvisningar till de avsnitt som är relevanta för glas. Glascentrum är ett fristående dotterbolag till Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening, som äger 50 procent vardera av verksamheten. Glascentrums centrala uppgift är enkelt uttryckt att verka för att glas- och metallpartier i byggnader monteras på ett korrekt sätt samt att vara rådgivande instans åt arkitekter, glas- och metallföretag, fönstertillverkare med flera. Läs mer om Glascentrum.

Upphandla glastjänster

Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta. Syftet är att underlätta för dig att handla upp glastjänster till bästa pris och kvalitet genom hela avtalsperioden. Ladda hem broschyren Upphandla Glastjänster.

Fråga efter MTK-auktorisation vid upphandling

MTK-auktorisation står för kvalitet och branschkompetens och kan därför utgöra lämplig kravställning för beställare vid upphandling. Att efterfråga MTK- auktoriserade företag premierar de företag som har förbundit sig att följa branschens anvisningar för monterade produkter och som har personal med rätt kompetens och utbildningsnivå. 

Vanliga frågor om MTK-auktorisationen  

Varför ska ett företag vara MTK-auktoriserat?

MTK-auktorisationen säkerställer att företaget har utbildad personal som utför seriösa glasarbeten med korrekt montage utifrån högt ställda kvalitetskrav. Detta ger trygghet åt såväl medarbetare som kunder och beställare. Alla kan känna sig trygga med att montagen utförs på rätt sätt med rätt produkter som garanterar säkra glasmiljöer.

Oberoende besiktningsorgan kontrollerar att företaget lever upp till kraven, vilket gör auktorisationen till en högt värderad kvalitetsstämpel för företaget. Den är också ett viktigt led i att stärka branschens anseende. Genom att leva upp till auktorisationskraven visar de seriösa företagen att de tar ansvar för sina tjänster och produkter och bidrar till branschens utveckling. 

Auktorisationen är också betydelsefull för branschens möjlighet att förmedla viktig kunskap till beslutsfattare och allmänhet om vikten av säkra glasmiljöer och vad som krävs för att uppnå det.

Vilka företag kan bli MTK-auktoriserade?

För att kunna ansöka om MTK-auktorisation måste företaget leva upp till följande grundläggande krav:

  • Företaget ska ha en ansvarsförsäkring med garantiåtagande som gäller i glasbranschen.
  • Företaget ska ha tillräckligt med utbildad och MTK-behörig personal för att kunna säkerställa att det alltid finns minst en montör på plats där montage ska utföras.
  • Företaget ska inneha och arbeta utefter ett kvalitetsledningssystem.
  • Företaget ska ha en sund och hållbar ekonomi.
  • Företaget måste genomföra en referensbesiktning av utfört MTK-montage efter tillverkares anvisningar med godkänt resultat.
Hur kontrolleras ett MTK-auktoriserat företag?

MTK-auktoriserade företag kontrolleras regelbundet genom fysiska oberoende besiktningar av monterade referensobjekt. Detta för att säkerställa kvaliteten och att gällande regler för montage uppfylls. Företagen måste också kunna visa att de fortlöpande har utbildad personal med giltiga MTK-behörigheter.

Vad bygger MTK-auktorisationen på?

Att kunna styrka och visa upp kvalitet och kunskap är grunden i MTK-auktorisationen. De företag som är auktoriserade intygar att de följer de aktuella MTK-anvisningarna som är vedertagna i branschen. Anvisningarna, som är komplement till Boverkets Byggregler, uppdateras löpande av glasbranschens oberoende teknik- och utbildningscenter – Glascentrum – beläget i Växjö. Det är viktigt att branschen genom MTK-anvisningarna har gemensamma riktlinjer för att kvaliteten säkerställs och att personal som monterar glaspartier kan känna trygghet i att de kan sitt hantverk och har rätt kompetens.

Vad har branschens upphandlingsrekommendation för koppling till MTK-auktorisationen?

Glasbranschföreningens upphandlingsrekommendation – Upphandla glastjänster – syftar till att informera om hur viktigt det är att fokusera på kvalitet vid upphandlingar samt att man som beställare ställer krav på att montaget blir rätt monterat med rätt produkter för avsedd funktion. MTK-auktorisationen lever upp till dessa krav och kan därför användas som kvalitetskrav vid upphandling.

Relaterat material

Informationsmaterial