Dubbelskalsfasad

En dubbelskalfasad består vanligen av två glasfasader åtskilda av ett utrymme med rörliga solskyddsanordningar av typen persienner eller dukar. Utrymmet används ofta för att komma åt att tvätta glaset. Det finns många olika sätt att utforma en dubbelskalfasad. I praktiken har varje ny fasad sin egen utformning anpassad till aktuella förhållanden.

Illustration över en dubbelskalsfasad
Dubbelskalsfasad

Något schematiskt kan dock fyra huvudtyper särskiljas: 

  1. Korridorfasad (Corridor facade) som är indelad horisontalt och ventileras vånings- vis. Exempel på detta är Stadttor i Düsseldorf.
  2. Boxfasad (Box facade) som är indelad såväl horisontellt våningsvis som vertikalt i enheter som följer rumsindelningen. Indelningen kan till exempel ske med glasskivor. Exempel på detta är Viktoria versicherung i Düsseldorf och RWE i Essen.
  3. Schaktboxfasad (Shaft box) som är en variant på boxfasaden försedd med ett ventilationsschakt som förbinder flera våningar och förstärker den naturliga ventilationen. Exempel på detta är Photonic Center i Berlin och Arag i Düsseldorf.
  4. Flervåningsfasad (Multi-storey) som inte har några indelningar varken horisontellt eller vertikalt mellan de båda skalen. Ofta är luftspalten byggnadshög. Exempel på detta är Victoria Ensemble i Köln samt de flesta nordiska projekten. Denna typ lämpar sig inte för naturlig ventilation. 

Beroende på hur luftspalten mellan de två skalen ventileras kan följande huvudprinciper urskiljas:

I system utan naturlig ventilation ventileras spalten av uteluft som tas in nedtill och släpps ut upptill. Luftspalten kan variera från byggnadshög såsom i Nokia House i Kista till våningshög som i Kista Science Tower. Uteluften tas i det första fallet in genom öppningar i botten och släpps ut vid taket samt i det andra fallet tas in vid den undre bjälklagskanten och släpps ut vid den övre bjälklagskanten.

I system med naturlig ventilation tas uteluften in i byggnaden genom öppningsbara fönster för ventilation av innan förliggande rum.

I en frånluftfasad har fasaden ett enkelglas på insidan av en yttre isolerruta. Den mellanliggande spalten ventileras med inneluft som sugs ut med en frånluftsfläkt. Konstruktionen är sedan 1957 ett svenskt patent (av Lundén och Södergren). Ett exempel är Det Kgl Bibliotek på Amager i Köpenhamn. I Norden har hittills nästan endast system utan naturlig ventilation använts medan det bland annat i Tyskland är vanligt förekommande med system med naturlig ventilation.

Relaterade sidor