Image
Grön glasfasad

MTK Montage och brand (kurs för montörer)

OBS! Montagekursen ska inte kombineras med arbetsledarkursen

Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i många fall beror på felaktig hantering och felaktigt montage av glaspartiet, snarare än materialfel. Med kunskap och rätt utbildning kan du förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk.

Kursens mål

Kursen ska ge kunskap till att utföra kvalitetsmässigt montage av glas och ramverk och därmed förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. Kursen ska också ge kunskap om montering av brandklassade partier enligt gällande anvisningar. När du har gått kursen blir du MTK-behörig.

Målgrupp

Personer som glasar och monterar fönster och dörrar av trä och metall och som har arbetat några år i branschen.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar – montage och brand.

MTK Montage innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster.
MTK Montage innehåller också grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete.

MTK Brand handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen.

I kursen ingår:

 • Att kunna identifiera olika glastyper och veta att du fått rätt glas enligt handlingar (ritning, ordersedel eller instruktion)
 • Montage av isolerruta enligt MTKs anvisningar
 • Grunderna om brandglas och hur de fungerar
 • Montage av brandglas enligt gällande anvisningar
 • Mottagning, hantering och lagring av glas och brandglas
 • Utvärdering av det färdiga monteringsarbetet utifrån gällande handlingar och anvisningar
 • Kunskap om vad felaktigt montage kan få för konsekvenser för exempelvis u-värde, ljudöverföring och brandspridning
 • Att kunna genomföra arbetet på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt
 • Information gällande asbest i gammalt fönsterkitt samt PCB i isolerglas
 • Begreppet kondens och orsakerna till varför det uppstår
 • Begreppet u-värde och dess ungefärliga värde för olika glaskombinationer
 • Baskunskap om isolerrutor, energiglas, skydds- och säkerhetsglas samt brandglas
 • Läsa ritningar gällande glasning, brandglasning, montage och orientering
 • Försäkringar i arbetslivet

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: kl. 09:30 - 17:00, med fika från kl 09:00
Dag 2: kl 08:00 - ca kl 16:00

Kursledare

JinMo Aronsson eller Fredrik Hall-Johansson

För att bli godkänd

För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner och för att bli MTK-behörig måste du genomfört båda delarna av kursen – det vill säga både dag 1 och dag 2. 

Kursavgift

5 900 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl. moms för icke medlemmar

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?