Möjligheternas byggregler

Boverket genomför nu omfattande förändringar i myndighetens byggregler. Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Arbetet sker inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler.

Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Glascentrum i Sverige AB har beretts möjligheten att lämna synpunkter på innehållet i följande förslag:

Sammanfattning av remissvaren

Mycket kritiska till att krav på utblick och direkt dagsljus tas bort

För oss är det viktigt att ur ett hälsoperspektiv säkerställa att alla, oavsett storlek på bostad, har tillgång till direkt dagsljus, solljus samt utblick. Något som blivit än viktigare i tider av förtätning av våra städer samt ökat hemarbete. Attraktiva bostäder där människor trivs och mår bra är hållbara såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Därför ställer oss vi således mycket kritiska till alla föreslagna försämringar och undantag avseende att minska direkt dagsljus och utblick i våra framtida byggnader.  

Läs hela remissvaret

Läs fler kritiska röster om försämrade krav på dagsljus

Understryker att säkerhetskrav inte ska ges utrymme för subjektiv tolkning

För oss är det viktigt att man aldrig tummar på säkerheten. Därför är vi kritiska till att alla hänvisningar till standarder tas bort, i synnerhet när det kommer till krav på säkerhetsglas.  

Vi anser att det måste vara tydligt att det är säkerhetsglas och/eller laminerat säkerhetsglas som krävs för att uppfylla bestämmelserna när glas placeras på ställen där människor kan komma i kontakt med dem.

Läs hela remissvaret

Oroade över att de allmänna råden inte blir tillgängliga för alla

Idag är de allmänna råden till stor hjälp för hur vi kan uppfylla kraven i föreskriften. Dessa är idag gratis och tillgängliga för alla. Det kommer finnas utmaningar i att standarder, handböcker och branschnormer inte kommer vara lika tillgängliga. För att få tillgång till en SIS-standard innebär det en kostnad och vilket kan leda till problem för små aktörer och privatpersoner då det blir dyrare att göra rätt. Det är därför av stor vikt att Boverket tar fram vägledning till författningen och att den blir tillgängligt via PBL kunskapsbanken.

Ser behov av tydlighet i brandföreskrifter om ansvaret att analysera och avväga brandskyddet ska ligga på byggherren

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader placerar ett betydande ansvar på byggherren, vilket ställer krav på hög kompetens hos denne. Byggherren förväntas enligt förslaget analysera och avväga brandskyddet. Samtidigt finns förvirring kring det juridiska förhållandet mellan de allmänna råden och författningskommentarerna, särskilt när det gäller användningen av alternativa metoder. Glasbranschen ser en potentiell risk för sänkta säkerhetsstandarder om detta inte klargörs i föreskriften, och därför krävs tydligare riktlinjer.

Läs hela remissvaret