Image
Logotype - FR2000

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (FR2000)

FR2000 är ett standardiserat verksamhetssystem som integrerar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Verksamhetsledningssystemet kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är uppbygg på ett pedagogiskt och flödesorienterat sätt så att du kan följa en orders hanteringsrutiner genom företagets organisation - från offert till avslutad affär.

Om FR2000

FR2000 bygger på kraven ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, och är likvärdigt med ISO. FR2000 är utvecklat inom organisationen Företagarna (www.foretagarna.se) och drivs idag som en självständig organisation av tio branschorganisationer, däribland Glasbranschföreningen.

Systemet är baserat på:

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000:2010
  • Ledningssystem för kompetensförsörjning SS 624070:2009
  • Ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18 001:2007
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
  • Organisatoriskt och social arbetsmiljö AFS 2015:4
  • Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3

FR2000 är uppbyggt i en logisk struktur så att företagen lätt ska kunna använda sig av systemet i sin verksamhet. En ledstjärna för FR2000 är att hanteringen av rutiner och dokument inte får bli för omfattande och byråkratiska i det lilla eller medelstora företaget. Det är genom att koppla ihop företagets olika processer till en helhet med en organisatorisk struktur som ett effektivt verksamhetssystem skapas.

Hur blir man certifierad?

Att certifiera företaget enligt FR2000 är enkelt. Det som krävs är att de rutiner du har finns dokumenterade enligt en klar och tydlig struktur. Det är det som är grunden i ditt ledningssystem.

Om du inte vill göra detta arbete själv kan du genom FR2000 få hjälp med att hitta en kunnig och opartisk konsult. Ett sammandrag av företagets rutiner blir underlaget för den offert och det avtal ditt företag sedan får från FR2000. Därefter tilldelas du en FR2000-revisor som gör en första revision. Det kan hända att du får några avvikelser, vilket är detsamma som förbättringsmöjligheter. När allt är på plats får företaget sitt certifikat.

Verksamhetsbeskrivningen innehåller definitioner och begrepp för delarna inom kvalitets- och miljöledning. Det är mot detta som företaget revideras. Helheten gör FR2000 till ett logiskt och lättöverskådligt system. Arbetsmiljölagens krav om Systematiskt arbetsmiljöarbete finns inarbetat.

I FR2000 finns ett uttalat krav om ständigt förbättringsarbete både när det gäller kvalitet och miljö, som motsvarar kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Dokumentationskraven i FR2000 motsvarar ISO-standardernas krav. Det betyder att om ett företag som infört FR2000, i ett senare skede skulle få behov av en ISO-certifiering, kan man bygga vidare på FR2000 och komplettera med erforderliga delar. Man behöver inte på något vis börja om från början.

Sammantaget utgör FR2000 i denna mening en egen fristående standard. Mer information finns på webbplatsen för FR2000.

FR2000 - Branschanpassningar

Kraven i FR2000 är generella och avsedda att kunna tillämpas av alla företag, oberoende av bransch, storlek och vilken produkt eller tjänst som tillhandahålls. Företag i branscher där det finns giltiga tilläggskrav ska använda dessa under förutsättning att det är tillämpligt på företagets verksamhet.

Företaget ska uppfylla alla krav i denna standard om de är tillämpliga inom ledningssystemets fastställda omfattning. Om ett eller flera krav i denna standard inte är tillämpliga inom ledningssystemets omfattning, ska detta motiveras i beskrivningen. Ej tillämpliga krav får inte påverka efterlevnad av lagstiftning, produkter, tjänster och kundtillfredsställelse negativt. Krav utöver vad som anges i denna standard (ägarkrav, kundkrav, myndighetskrav, försäkringskrav, branschkrav) ska alltid beaktas och i tillämpliga fall efterlevas.

Mer information

Mer information om systemet finns på fr2000.se

Lagregistret - hjälper dig hålla koll på lagar och krav

För att stötta medlemsföretagen i arbetet att hålla koll på de lagar och krav som företagen omfattas av tillhandahåller Glasbranschföreningen ett lagregister. Lagregistret är en sammanställning av miljö- och arbetsmiljölagar samt andra krav som företagen inom glasbranschen omfattas av samt en bevakning av hur dessa lagar och regler förändras över tid. Läs mer på medlemssidorna.

Vill du veta mer?