Modernare byggregler

 – förutsägbart, flexibelt och förenklat

Glasbranschföreningens remissvar 2020-05-15,SOU 2019:68

Image
Framsida till remissvaret  "Modernare byggregler"

Lagar och regler behöver anpassas till en bransch i stor förändring. Digitaliseringen ritar om spelplanen globalt, den svenska byggbranschen lider av bristande kompetensförsörjning och den ojämnbördiga konkurrensen leder till att små- och medelstora företag slås ut.

Senast år 2045 ska Sverige vara det första fossilfria välfärdslandet i världen samtidigt som regeringen önskar öka bostadsbyggandet för att möta den snabba befolkningstillväxten. Lägg därtill att klimatförändringarna och förtätningen av våra städer ställer nya krav och att allt mer forskning visar hälsoeffekterna av hur vi utformar våra byggnader. Så ja, vi behöver tänka till. Grundligt.

Nu har vi möjligheten att bättra en ineffektiv process och gestalta hälsosamma livsmiljöer för framtiden, att skapa förutsägbara, långsiktiga och tydliga spelregler som säkrar en hållbar, stabil produktion över tid.

I december överlämnade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande till regeringen efter närmare tre års arbete. Uppdraget var att se över och modernisera byggregelverket för att öka konkurrensen och bostadsbyggandet.

Resultatet blev en över 600 sidor lång rapport som föreslår de största förändringarna på över 25 år och i huvudsak går ut på att 1) Certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen, 2) Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen, 3) Kraven för bostäders lämplighet ändras från tidigare tre kravnivåer till två, en för bostäder upp till 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter, 4) Föreskrifterna förtydligas, de allmänna råden minimeras och hänvisningarna till standarder tas bort och 5) En ny myndighet, Byggkravsnämnden, införs för att kunna ge förhandsavgöranden på vissa lösningar.

Glasbranschföreningen finner det positivt att regeringen tillsatt en kommitté för genomgripande översyn av byggreglerna då löpande anpassning är viktig för en positiv marknadsutveckling. Branschen behöver incitament till modernisering och innovation, särskilt gällande digitalisering och hållbar produktutveckling, vilket slutbetänkandet inte ger önskat utrymme.

Vidare instämmer vi i att byggfelen kostar för mycket men ser inte hur det nya förslaget vill komma tillrätta med problematiken. Vi är synnerligen positiva till kommitténs förslag att utreda om dagsljuskraven bör regleras som ett utformningskrav och därmed prövas redan i bygglovet. Särskilt mot bakgrunden av att förtätningen av våra städer och strävan efter att bygga så energisnålt som möjligt riskerar en otillräcklig dagsljusförsörjning.

Vi finner det också motiverat att låta utblicken ingå som en del av lämpligheten och menar att det är dags för Boverket att ompröva den rekommenderade dagsljusfaktorn som bör gälla för alla bostäder, oavsett om de är över eller under 35 kvadratmeter. 

Läs gärna mer om hur vi tänker - öppna remissvaret i sin helhet nedan!