Vad händer om parterna inte enas?

Om parterna inte enas kan konflikt bryta ut. För att en konflikt ska kunna uppstå krävs det att kollektivavtalet är uppsagt samt att det har löpt ut. En konflikt på arbetsmarknaden innebär att någon part tar till en stridsåtgärd och det kan handla om strejk, lockout och blockad

Medlingsinstitutet 

Om parterna vid avtalsförhandlingar inte kan enas kan de vända sig till Medlingsinstitutet och begära att få medlare utsedd. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med ansvar för medling i arbetstvister som ska verka för en välfungerande lönebildning. Begäran om medlare kan skickas så snart förhandlingarna avbrutits. När parterna begär medlare kallas det frivillig medling.

Medlingsinstitutet kan också utse medlare utan parternas samtycke. Det gör de om Medlingsinstitutet bedömer att det finns en risk för stridsåtgärd eller om stridsåtgärder redan har påbörjats. Detta kallas tvångsmedling.

Medlingsinstitutets definition av en väl fungerande lönebildning är att den:

  • ger ökad reallön
  • medverkar till ökad sysselsättning 
  • möjliggör relativlöneförändringar 
  • medför få konflikter 
  • kan förenas med att den konkurrensutsatta sektorn är lönenormerande
  • bidrar till att industrins kostnader inte ökar mer än i Sveriges viktigaste konkurrentländer

Du kan läsa mer om Medlingsinstitutet på: www.mi.se

Vilka olika stridsåtgärder finns?

Utgångspunkten är att när kollektivavtal löper så råder fredsplikt. Det betyder att det är förbjudet att genomföra stridsåtgärder så länge avtalet är giltigt. När ett kollektivavtal har sagts upp och löpt ut är det lagligt att genomföra stridsåtgärder.

De olika stridsåtgärder som finns är blockad, total arbetsnedläggelse (det vill säga strejk) och lockout.

Vad är bockad?

En blockad innebär att arbetsgivaren begränsas i sin arbetsledningsrätt. Ett exempel på blockad är övertidsblockad. Det betyder att arbetsgivaren inte får beordra arbetstagare som är medlemmar i fackförbundet att arbeta övertid. Ett annat exempel är nyanställningsblockad, vilket innebär att arbetsgivaren inte kan anställa ny personal.

Vad är strejk?

Total arbetsnedläggelse/strejk är den konfliktåtgärd som de flesta tänker på när man talar om stridsåtgärder. Det betyder att de arbetstagare som är medlemmar i fackförbundet lägger ned sitt arbete det vill säga vägrar att arbeta. Det är endast de arbetstagare som är medlemmar i det fackförbund som lagt varsel/krävt stridsåtgärden som inte behöver arbeta. Dessa arbetstagare får ersättning ekonomiskt av sitt fackförbund.

Vad är lockout?

En lockout innebär att arbetsgivaren stänger av sin personal från arbete under en pågående konflikt. Det handlar om att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att skydda sitt företag ekonomiskt. Läs mer om olika typer av lockout.

Varsel - en förvarning om stridsåtgärd

Ett varsel är en förvarning om att en stridsåtgärd(exempelvis strejk) kan bryta ut. Om ett fackförbund vill gå ut i strejk måste facket skriftligen meddela arbetsgivarorganisationen samt Medlingsinstitutet detta minst sju arbetsdagar i förväg. Det samma gäller om arbetsgivarorganisationen vill vidta en stridsåtgärd (lockout).

När ett varsel har lagts har parterna en vecka på sig att försöka enas innan konflikten bryter ut. Om Glasbranschföreningen skulle ta emot ett varsel kommer vi omedelbart att lägga upp detta på vår hemsida och informera våra medlemmar om vad varslet innebär samt när det väntas bryta ut.

I Sverige är det mycket vanligt att fackförbunden lägger varsel, det vill säga förvarnar om att strejk kan bryta ut. Det är många varsel som dras in för att parterna enas innan varslet träder ikraft. Varsel om strejk är ett fackligt sätt att sätta press i avtalsförhandlingar.

Vad betyder sympativarsel och sympatiåtgärd?

En sympatiåtgärd betyder att ett fackförbund stöttar ett annat fackförbund. Ett exempel på detta skulle kunna vara att Elektrikerna tar ut sina medlemmar i strejk för att stötta Byggnads i deras avtalsförhandlingar. Det betyder att företag inom el-och installationssektorn drabbas av en konflikt fastän de har ett giltigt kollektivavtal och inte sitter i egna förhandlingar.

I Sverige är denna form av sympatiåtgärder, där ett fackförbund stöttar ett annat fackförbund, juridiskt sett lagliga. Från arbetsgivarhåll har det ofta framförts att det är orimligt att en arbetsgivarorganisation som förhandlat kollektivavtal, och således är eniga med sitt fackförbund om arbetsfred, ändå kan drabbas av strejk och arbetsnedläggelse för att parterna inom en annan bransch inte kan enas.

Svenskt Näringslivs konfliktfond

Om fackförbunden väljer att ta ut några av Glasbranschföreningens företag i konflikt för att sätta tryck i avtalsförhandlingarna omfattas våra företag av Svenskt Näringslivs konfliktfond. Konfliktfonden är en slags ekonomisk försäkring som innebär att om en konflikt bryter ut kan de företag som är uttagna i strejk ansöka om ersättning för direkta kostnader hos Svenskt Näringsliv. Om detta blir aktuellt kommer vi tydligt att informera om hur du ska ansöka om ersättning från konfliktfonden.

Vill du veta mer?