Glasbranschföreningens etiska regler

Glasbranschföreningens medlemsföretag följer etiska regler. Reglerna syftar till att säkerställa att medlemsföretagen uppträder och handlar utifrån vad som förväntas av en väl ansedd bransch. De etiska reglerna syftar till att säkerställa en respekterad bransch med sund konkurrens samt en hög servicenivå med ett stort kvalitetstänkande.

Varje medlemsföretag ska se till att samtliga anställda har kännedom om reglernas innehåll samt säkerställa att de följs. Medlemskap i Glasbranschföreningen ska således utgöra en garanti för att företaget är seriöst, kvalitetsmedvetet och en respekterad företrädare för branschen.

In english

Anser du att någon brutit mot de etiska reglerna?
– Anmäl det till Glasbranschföreningens Etiska Råd

Om du anser att någon har brutit mot de etiska reglerna ska du göra en skriftlig anmälan till Etiska Rådet på Glasbranschföreningens kansli. Du kan inte göra en anonym anmälan. Rådet handlägger varje ärende och om det finner att fel har begåtts samt att de etiska reglerna har överträtts underrättas föreningens styrelse om detta. Styrelsen beslutar därefter om åtgärd. Eventuella åtgärder kan vara erinran, varning eller utträdesbeslut.

Etiska Rådet kan också på eget initiativ pröva om ett agerande strider mot de etiska reglerna. På begäran av ett medlemsföretag eller en kund kan Etiska Rådet i förväg pröva om ett visst förhållande strider mot de etiska reglerna. Det är Rådet som avgör hur varje enskilt ärende ska beredas. Dessa överläggningar är konfidentiella.

Skicka din anmälan till:

Etiska Rådet
Glasbranschföreningen
Box 2309
103 17 Stockholm

1. Uppträdande

Medlem ska uppträda så att det inte strider mot allmän rättsuppfattning eller anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Kund ska kunna lita på att en medlem i Glasbranschföreningen alltid strävar efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär ska vara till belåtenhet för båda parter. Medlem ska iakttaga god marknadsföringssed.

2. Förhållande till kund

Medlem ska tillse att allt arbete blir fackmässigt utfört och genomfört så att miljö och kvalitetskrav inte blir eftersatta. Avtalade tider ska hållas. Tillkommande och avgående arbeten ska regleras på ett korrekt sätt inom ramen för träffade avtal.

3. Förhållande till beställare och leverantör

Samarbetet ska präglas av korrekta affärsrelationer och ömsesidig respekt. Avtal, bestämmelser, villkor etc ska följas.

4. Oseriös aktör

Medlem ska inte samarbeta med oseriös entreprenör, leverantör eller kund och aktivt motverka svartjobb.

5. Otillbörlig förmån

Ersättning eller förmån till kund eller anställd som strider mot lagen får inte förekomma. Mot anställd som stjäl eller tillskansar sig otillbörliga förmåner ska åtgärder omedelbart vidtagas.

6. Förhållande till anställda

Medlem ska aktivt medverka till att anställda ges möjlighet till utveckling i arbetet och upprätthålla en god arbetsmiljö som leder till att sjukfrånvaro, arbetsolyckor och förslitningsskador minskar. Medlem ska följa gällande lagstiftning och det ska särskilt framhållas vikten av att följa diskrimineringslagens förbud att diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

7. Förhållande till medlemmar

Medlem ska uppträda korrekt mot andra medlemmar och inte delta i ryktesspridning om dessa. Medlem ska verka för en sund konkurrens i branschen.

8. Förhållande till Glasbranschföreningen

Medlem ska lojalt följa Glasbranschföreningens stadgar samt följa fattade beslut på årsmöten och i styrelser.

9. Efterlevnad

Glasbranschföreningens arbetsutskott har att tillse att dessa regler efterlevs. Arbetsutskottet underrättar styrelsen om de finner att medlem brutit mot dessa regler och lämnar förslag till åtgärd.

Etiska regler som affisch

Det är viktigt att alla, både anställda och kunder, har visshet om Glasbranschföreningens etiska regler. Därför har det tagits fram en affisch i A3-format (se bilaga nedan) som kan skrivas ut och sättas upp där både anställda och kunder kan se den. De etiska reglerna är en kvalitetsstämpel för såväl anställd som kund!