Image
Ett par fötter på ett glasgolv samt en person som använder en helt transparent glasdisplay

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling driver glasbranschen framåt. Glasbranschföreningen bevakar, stöder och samarbetar med ledande forskare, högskolor och institut.

Glasforskning på Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Forskningen inom konstruktivt glas på LTH har resulterat i ökad kunskap om glas, bevakning av standarder och eurokoder, stöd i tekniska frågor, beräkningsprogrammet ClearSight och flertalet andra glasprojekt.

Beräkningsprogrammet ClearSight bygger på de senaste standarderna och eurokoderna när det gäller dimensionering av glas. LTH har genom sin forskning möjlighet att delta på seminarier ute i Europa och kan därmed utveckla både sin egen forskning och ClearSight.

Glasbranschföreningen är tillsammans med Svensk Planglasförening och Balkongföreningen medfinansiärer till forskningen.

Hittills har två doktoranden disputerat på LTH inom glas.

David Kinsella – ny doktor i glasbranschen år 2021

Den 19 februari 2021 försvarade David Kinsella sin doktorsavhandling Annealed Glass Failure Modelling - A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis

Avhandlingsarbetet har syftat till att utveckla modeller för hållfastheten och metoder som kan användas för att göra förutsägelser om styrkan i avancerade glaskonstruktioner. Modernt byggnadsglas används i konstruktioner som utsätts för betydande laster jämfört med ett traditionellt fönsterglas. Brist på metoder som kan användas för att dimensionera moderna glaskonstruktioner gör att stora säkerhetsfaktorer måste tillgripas. Det medför att materialåtgången blir onödigt stor vilket leder till tunga konstruktioner med extra produktionskostnader och större energiåtgång under transporten från floatverket till byggarbetsplatsen.

På glasytan finns en mängd mikroskopiska defekter som har vissa slumpmässiga egenskaper. Defekterna uppstår på grund av olika betingelser redan under framställningen, hanteringen, transporten och senare medan glaset brukas och underhålls. I närheten av defekterna koncentreras spänningarna och når kritiska nivåer som leder till brott. Därför är glas ett sprött material som tenderar att gå till brott till synes utan förvarning.

I sitt arbete har David utvecklat hållfasthetsmodeller som bygger på att defekterna representeras av plana sprickor med en förenklad geometrisk konfiguration. Modellerna kan användas som beräkningshjälpmedel i certifieringsprocesser av glaskonstruktionsdelar för att minska behovet av dyra och tidskrävande experiment. En annan möjlighet är att införliva vissa av metoderna i befintliga beräkningshjälpmedel som redan används av glasbranschen i Sverige för att utföra effektivare dimensionering av konstruktioner.

Maria Fröling – doktor i glas år 2013

År 2013 disputerade Maria Fröling med sin avhandling Strength Design Methods for Glass Structures.

Syftet med arbetet var att utveckla metoder för att utföra effektiv dimensionering av avancerade glasstrukturer med olika infästningstyper och som utsätts för olika lastfall. En ny metod baserad på finita elementmetoden implementerades för att beräkna spänningsfördelningarna i avancerade strukturer av laminerat glas korrekt och effektivt. Metoden utgör en bas för utvecklingen av en analytisk dimensioneringsmetod för bultinfästa balustrader av laminerat glas.

Metoden utgör ett komplement för att dimensionera den här typen av struktur och är lättare att använda än finita elementmetoden. Med hjälp av metoden har spänningarna i balustraden bestämts med hjälp av enkla formler och diagram.

Limfogar belastas ofta i skjuvning. I arbetet analyserades vanligt använda limmers skjuvkapacitet och finita elementmodeller togs fram så att limfogarna kunde analyseras med hjälp av beräkningar.

Inom ramen för arbetet utvecklades en förenklad metod för att dimensionera glas för tung stöt. Förenklingarna gick mestadels ut på att skapa mindre modeller. Fördelen med metoden är att den är flexibel och kan användas för olika glastyper och för olika typer av infästningar.

I den här avhandlingen användes strukturakustisk analys för att modellera isolerglas utsatt för tung stöt. Förutom att visa att den föreslagna metoden utgör ett hjälpmedel vid dimensionering, så användes metoden för att utöka kunskapen om det strukturmekaniska beteendet hos isolerglas när det utsätts för stöt.

Glasbranschföreningen är med
och finansierar Smart Housing Småland

Smart Housing Småland blev Vinnväxtvinnare i juni 2013 och fick därmed en tioårig finansiering av Vinnova. Arenan ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom i branscherna för industriell produktion av trähus respektive vidareförädling av planglas.

Läs mer om projektet på smarthousing.nu.

Glasforskningsföreningen Glafo

Glasbranschföreningen är genom Glascentrum, medlem i Glasforskningsföreningen Glafo. Medlemmarna är verksamma inom planglas-, konstglas-, bruksglas, förpacknings- och mineralullsindustrin. Glasforskningsföreningen är en ideell förening som finansierar vetenskaplig forskning samt uppdrags- och utvecklingsarbete om glas och närstående material. Projekten ska främja glasnäringen i alla avseenden och forskningen och utvecklingsarbetet kan ske på universitet, teknisk högskola eller på andra vetenskapliga och industriella institut. Har du ett förslag på projekt med resultat som kan främja glasnäringen är du välkommen att kontakta föreningens styrelse där Anna-Lena Fransson (anna-lena@glascentrum-mtk.se) är Glascentrums representant. Styrelsen träffas cirka fyra gånger per år och beslutar under dessa mötet om vilka projekt som ska beviljas stöd.

IQ samhällsbyggnad – en medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande

Glasbranschföreningen är medlemmar i IQ samhällsbyggnad. En medlemsorganisation med visionen att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Detta genom att samla företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Som medlemmar i IQ samhällsbyggnad är Glasbranschföreningen alltså med och stödjer forskningen, men får även ta del av resultat, omvärldsbevakning och ny kunskap inom samhällsbyggnadssektorn.