Information om behandling av personuppgifter

Avseende medlemsföretag

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i samtliga medlemsstater i EU, alltså även i Sverige. Förordningen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag och andra organisationer att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

Som ett led i medlemskapet i Glasbranschföreningen behandlas personuppgifter i form av främst kontaktuppgifter till kontaktpersoner på företagen. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att Glasbranschföreningen och dess servicebolag Glastjänster för Glasbranschföreningen AB (båda juridiska personerna kallas nedan Glasbranschföreningen) ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna.

Glasbranschföreningen arbetar aktivt med att gå igenom vilka personuppgifter vi behandlar och vilket stöd vi har för de olika behandlingarna. Vi arbetar också med att personuppgiftsminimera, det vill säga att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Glasbranschföreningen behandlar personuppgifterna för att informera kontaktpersoner hos medlemsföretagen om bland annat nyheter, events, kurser och utbildningar. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att utveckla verksamheten. Till detta kommer att Glasbranschföreningen kan komma att behandla personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag, till exempel på grund av bokföringsskyldighet.

I de allra flesta fall bygger vår behandling av personuppgifter på det som kallas berättigat intresse eller intresseavvägning. Detta gäller framförallt behandlingen av kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, till kontaktpersoner på medlemsföretag och till våra associerade företag. I vissa fall grundar sig behandlingen på ett avtal med den berörde, till exempel vid köp från vår webbshop.

Vi rensar personuppgifterna när de inte behövs längre. Hur länge detta är beror på vad det är för behandling som sker. Så länge ni är medlemmar så behandlar vi kontaktuppgifter till personer på ert företag men om företaget skulle lämna Glasbranschföreningen eller upphöra, exempelvis genom konkurs, kommer personuppgifterna att raderas, dock med undantag av de uppgifter vi enligt lag måste bevara. Uppgifter som vi måste bevara enligt bokföringslagens regler måste till exempel bevaras i sju år efter det aktuella räkenskapsåret.

Glasbranschföreningen arbetar aktivt för att förhindra att personuppgifter missbrukas, sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till personuppgifterna. För behandlingen är i regel Glasbranschföreningen den som är personuppgiftsansvarig.

Uppgifter om kontaktpersoner på medlemsföretagen kan, utöver de rent interna systemen hos Glasbranschföreningen, komma att behandlas bland annat i ett medlemssystem som är tillgängligt för hela Svenskt Näringsliv där Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation. Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer ska enligt Svenskt Näringslivs stadgar § 3 utgöra en fast enhet och de gemensamma systemen är den del av att skapa denna enhet. De enda som har tillgång till dessa gemensamma system är endast behöriga användare. För behandlingen i det gemensamma systemet är Glasbranschföreningen, Svenskt Näringsliv och övriga medlemsorganisationer gemensamt personuppgiftsansvariga.

Mer om vår behandling av personuppgifter, den registrerades rättigheter, kontaktuppgifter i frågor om personuppgifter med mera hittar du i vår integritetspolicy.

Vill du veta mer?