Image
Människor går i en glastrappa

Glasets roll för samhällsutvecklingen

”Våra medlemsföretag levererar tjänster och produkter som ett modernt samhälle inte kan vara utan. Företagen arbetar dagligen med att ge människor en levande livsmiljö, tryggare tillvaro och bättre hälsa genom ljusa, vackra och säkra glasmiljöer.”

Glasbranschföreningen vill:

 • Att arkitekter, byggherrar, fastighetsägare och konsumenter ska känna till de positiva effekter glasade miljöer har för de människor som vistas där, så att dessa aspekter finns med i beslutsprocesserna för alla typer av byggprojekt.  
 • Att tillgång till dagsljus och möjlighet till utblick tidigt ska säkerställas i stadsplanering och detaljplaner då detta har stor inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa.
 • Höja kunskapen om hur ökad transparens skapar ökad trygghet och social trivsel i såväl privata som offentliga miljöer, som exempelvis i skolor, sjukhus och bostadsområden.

Det här gör vi:

 • Är remissinstans åt myndigheter och departement i frågor som rör medlemsföretagens verksamheter, exempelvis gällande byggregler.
 • Ger ut branschtidningen GLAS som fokuserar på glas i arkitektur och byggnation. Tidningen ges ut fyra gånger om året och har 15 000 – 20 000 läsare, vilka i huvudsak är arkitekter, fastighetsägare, byggherrar samt glasentreprenörer och leverantörer.
 • Utbildar arkitekturstudenter på högskolor och universitet om att bygga med glas.
 • Är medarrangör för Nordbygg - Nordens största byggvarumässa – som vartannat år samlar 900 utställande företag och cirka 35 000 besökare.
 • Utser Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt genom priserna Glaspriset och Glaspärlan i syfte att uppmärksamma projekt där användningen av glas tydligt har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. 
 • Tillsammans med Svensk Planglasförening äger vi Glascentrum – Glasbranschens teknik- och utbildningscenter. Glascentrum verkar för att glas- och metallpartier i byggnader monteras på ett korrekt sätt. De utarbetar riktlinjer för val och montering av glas- och metallpartier samt utbildar för ökad kunskap inom området. Detta genom att informera, erbjuda utbildningar och utföra kontroller.
 • Samverkar sedan många år med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna – The Association of glass Nordic. Samarbetet gäller främst frågor om glasets tekniska utveckling och energiprestanda samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter.
 • Är medlem i Glass for Europe. En internationell organisation vars syfte är att främja en dynamisk, inflytelserik och uppskattad planglasindustri i Europa. Det sker framför allt genom opinionsbildande insatser inom Europeiska unionen, med utgångspunkt i Bryssel.
 • Är medlem i Säkerhetsbranschen som samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

Vill du veta mer?