Image
Glasmästeri- samt tjänstemannaavtalet sida vid sida

Praktisk arbetsrätt - kurs för chefer och arbetsledare

Datum och tid:
till
Typ:
Juridik - Arbetsrättsutb.
Plats:
Svenskt Näringsliv, Vikingsgatan 3, Göteborg

Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas. Dyrköpta tvister om exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande och annat kan därigenom lösas eller helt undvikas. Kunskaper i kollektivavtalens regler om anställningsformer och arbetstider skapar också förutsättningar för att kunna använda och dimensionera bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och syftar till att befästa och utveckla redan förvärvade grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom kurser i arbetsrätt eller genom att ha kommit i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis genom att under en tid arbetat som chef med arbetsgivaransvar eller som arbetsgivarföreträdare i en HR-roll.

Under kursen görs en genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom arbetstidslagen, medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna med utgångspunkt från olika faser i anställningsförhållandet och hur dessa regler kan tillämpas i praktiken i de olika faserna.

Genom olika konkreta scenarion anknyter kursen till problem och frågeställningar av arbetsrättslig karaktär som kan uppstå i ett glasföretag. Deltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i konkreta frågeställningar och egna erfarenheter under handledning av kursledare med målet att öka deltagarnas säkerhet vid den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Arbetsrättens grunder - vilka regler påverkar anställningen?
  • När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
  • Hur bör jag som chef agera vid medarbetares misskötsamhet?
  • Vad gäller arbetsrättsligt vid anställning och uppsägning?
  • Arbetstider - vilka möjligheter ger lag och kollektivavtal?

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller som i sin roll företräder arbetsgivaren i arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis produktionschefer, arbetsledare, personalchefer och HR-specialister.

Omfattning
Kursen omfattar en heldag och genomförs i fysisk form för att nyttja möjligheten till fördjupning och diskussion.
Kursdokumentation, lunch och kaffe ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande åhörarkopior, övningsuppgifter och kollektivavtal skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart.

Kursavgift
3 500 kr för medlemmar i Glasbranschföreningen. 

Kursort
Kursen genomförs hos Svenskt Näringsliv, på Vikingsgatan 3, i Göteborg.

Kurslängd
1 heldag

Kurstider
Kl 09:00 - 16:00

Kursledare
Torbjörn Carlberg