Ett attraktivt och konkurrenskraftigt avtal för såväl företagare som medarbetare

AVTALSRÖRELSEN 2020. Företagen i glasbranschen vill ha ett tidsenligt, attraktivt och konkurrenskraftigt Glasmästeriavtal med hög anslutningsgrad. Här kan du läsa mer om vad vi tycker är viktigt att åstadkomma i årets avtalsrörelse.

Rädda jobben och skapa nya – industrin sätter lönenivån

Sverige befinner sig i den värsta ekonomiska krisen i modern tid. Arbetslösheten är rekordhög. Det är 100 000 fler som är arbetslösa idag än för ett år sedan. Vi är mitt i en pandemi och osäkerheten om framtiden är stor, såväl i Sverige som i vår omvärld. Vi måste säkerställa att Sverige inte drar på sig större kostnader än vad vi klarar av. Ytterst är det jobben som står på spel. Därför är det viktigt att lönesättningen följer industrins kostnadstak så att vi kan garantera faktiska löneökningar och trygga anställningar.

Sedan den internationellt konkurrensutsatta industrin fått sätta lönemärket har arbetstagare fått reallöneökningar på 2,4 procent per år att jämföra med 0,5 procent dessförinnan. Att följa industrins lönemärke är att stå upp för en solidarisk lönesättning, där vi tillsammans tar ansvar för att alla på den svenska arbetsmarknaden får ta del av ekonomisk tillväxt. Det innebär också att vi tar ett solidariskt ansvar för att det även i fortsättningen ska gå bra för Sverige.

Ett modernt Glasmästeriavtal för fortsatt utveckling

Utvecklingen går snabbt i glasbranschen och en modern bransch behöver ges moderna förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas. Därför måste vi ha kollektivavtal som är i takt med tiden och kan anpassas efter nya behov som uppstår. Avtalen behöver kunna erbjuda både företagare och medarbetare mer flexibilitet med bättre möjligheter till verksamhetsanpassning och individuella lösningar. Vi måste säkerställa att uppdragen går till företag med kollektivavtal med bra anställningsvillkor och schyssta löner och då måste företagen kunna anpassa verksamheterna efter kundernas krav.

Bättre möjlighet att möta kundernas behov och krav

Företagen i glasbranschen behöver kunna förlägga arbetstiden inom större tidsramar för att kunna möta kundernas behov och krav. Det kan till exempel handla om att en kund kräver att vissa arbeten måste utföras nattetid eller helgdag på grund av säkerhetsskäl. Många glasarbeten på offentliga plaster får inte utföras då folk vistas där, som exempelvis i ett köpcentrum.

Merparten av företagen i glasbranschen utför servicearbeten gentemot både offentliga och privata beställare. Att kunna erbjuda god service, exempelvis genom att vara tillgänglig när kunden kan ta emot, är en förutsättning för att klara den hårda konkurrensen. Vi anser inte att det är rimligt att företag utan kollektivavtal ska kunna ge sina kunder bättre service än företag med kollektivavtal.

Om organiserade företag inte kan utföra jobbet på grund av begränsningar i kollektivavtalet kommer arbetet att utföras av företag utan kollektivavtal. Företagen i glasbranschen behöver ett modernt avtal som ger förutsättningar att konkurrera på schyssta villkor.

Ge medarbetarna större inflytande över sin vardag

Medarbetarna är företagens största tillgång samtidigt som glasteknikeryrket är ett bristyrke. Företagen konkurrerar inte enbart om kompetensen inom branschen, utan konkurrensen finns inom hela bygg- och installationssektorn. En modern och attraktiv arbetsgivare bör kunna ge sina medarbetare vissa möjligheter att anpassa sina arbetstider och få större inflytande över sin vardag.

Glasbranschen behöver en mer flexibel arbetstidsförläggning för att kunna behålla och rekrytera personal. Idag stänger vi ute potentiella medarbetare som inte har möjlighet att arbeta utifrån rådande arbetstidsregler.

Trygga anställningar året om

I glasbranschen är det ofta väldigt mycket att göra under vår- och sommarperioden. Idag kan Glasmästeriavtalet inte möta verklighetens krav på flexibilitet under intensiva arbetstoppar. Vi vill ge företagen en möjlighet att införa en längre begränsningsperiod så att man kan tillmötesgå branschens ojämna arbetsfördelning över året. Detta ökar möjligheterna till fasta och trygga anställningar året om.

Utjämning av arbetstiden ska kunna ske under sex månader istället för nu gällande fyra veckor. Veckoarbetstiden ska då inte få vara lägre än 32 timmar eller överstiga 48 timmar. Denna möjlighet skulle kunna innebära att tid inarbetas under perioder då det finns mycket arbete för att kunna förenas med kortare arbetsveckor eller längre sammanhängande ledigheter under andra perioder av året.

Det ska vara möjligt att göra lönekarriär också i hantverksyrket

Inget företag kan bli framgångsrikt utan engagerade medarbetare. Att kunna premiera hårt arbete och engagemang är centralt för att företagen ska kunna behålla och rekrytera drivna och ambitiösa medarbetare, som kan ta ledande positioner i verksamheten. Idag är det vanligt förekommande att företag förlorar nyckelpersoner då de inte kan ge dem den lön och uppskattning de förtjänar. Istället väljer dessa personer ofta att starta konkurrerande verksamhet. 

Vi anser att det ska löna sig att utvecklas i jobbet, att ta på sig mer avancerade arbetsuppgifter och ansvar. Lönesättningen bör därför på ett tydligare sätt kopplas till företagets lönsamhet, verksamheten och individens egen prestation. Individuell lön är en lönemodell som bygger på att företaget aktivt arbetar med lönesättning utifrån välkända och tydligt angivna kriterier, så att medarbetarna ges möjlighet att kunna påverka sin lön. Något som sedan länge är en självklarhet för majoriteten av svenska arbetstagare.

Kollektivavtalet anger den lön som alla minst har rätt till, det vill säga grundlönen. Arbetsgivaren ska sedan kunna ge högre löneökningar till medarbetare som besitter särskilda sakkunskaper, tar större ansvar och bidrar till företagets utveckling. Nuvarande skrivningar i Glasmästeriavtalet är svårtolkade och kan uppfattas som att ingen kan få högre nivå än den årliga framförhandlade avtalshöjningen. Vi vill utveckla kollektivavtalets skrivningar och ge den anställde bättre möjlighet att påverka sin lön.

Öppna dörrarna till glasbranschen

Företagen i glasbranschen verkar inom flera olika verksamhetsgrenar. Arbetsuppgifterna varierar och så även behovet av arbetstagare med olika yrkeskunskaper. Alla arbetsuppgifter måste inte utföras av yrkesutbildade glasmästeriarbetare. Företagen anser därför att det ska finnas ytterligare en lönenivå för arbetstagare som saknar branschvana och/eller yrkeskunskaper.

Genom att införa ytterligare en lönenivå gör vi glasbranschen tillgänglig för fler. Vi kan också ge jobb till människor som länge varit utestängda från arbetsmarknaden - något som är viktigt inte minst för att möta integrationsutmaningen.

Undersök ansvarsfrågan vid slarv med säkerheten på arbetsplatserna

Företagen i glasbranschen anser att brott mot arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter måste tas på största allvar. Ytterst är det människors liv och hälsa som står på spel. Att iaktta en säker arbetsmiljö åvilar både arbetstagare och arbetsgivare. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats har självklart arbetsgivaren.

Vi ser dock att det finns brister i gällande regelverk. Vi anser inte att det är rimligt att en anställd som har fått information om rådande arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter vid upprepande tillfällen kan bryta mot dessa utan att det får några konsekvenser för individen. Det kan exempelvis handla om arbetstagare som slarvat med att använda anvisad skyddsutrustning, inte burit sina ID06-kort eller på annat sätt brutit mot arbetsmiljöföreskrifter. Beteenden som leder till att arbetsgivaren påförs sanktionsavgifter.

För att nå en nollvision avseende arbetsskador önskar Glasbranschföreningen tillsammans med Byggnads utreda ansvarsfrågan i dessa fall med förhoppningen om att hitta ett sätt att tydliggöra inte bara företagets, utan även den anställdes skyldigheter att följa arbetsmiljö- och säkerhetsregler. Målsättningen är att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se