Image
Porträttbild på Erik Haara, Glasbranschföreningens vd, tagen i stadsmiljö
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen. Foto: Magnus Östh.

Möjligheternas byggregler försämrar framtida utsikter

Debatt om Möjligheternas byggregler – ERIK HAARA

Debatt, Hälsa | 4 oktober 2023 En god bostad utgör fundamentet för livskvalitet och bidrar i allra högsta grad till välmående och att vi presterar väl på jobbet och i skolan. Att vi bor bra borde med andra ord vara en högprioriterad fråga för alla, även Boverket.

Trots all tillgänglig kunskap verkar det dock som om vi behöver påminna myndigheten om några grundläggande fakta. Sverige ligger i Norden, ett geografiskt område med en lågt stående sol och stor brist på dagsljus under stora delar av året. Vi lever i en tid där människor tillbringar över 90 procent av sin tid inomhus och vi fajtas med stora utmaningar som gör att vi inte har råd att göra fel.

Gör om gör rätt duger inte. Gör rätt från början. Lev upp till namnet ”Möjligheternas byggregler” genom att ge alla möjlighet till god boendekvalitet. Säkerställ en befolkning som mår bra, är trygg och klarar av den stora omställning som ligger framför oss. Att, så som föreslaget, ta bort kraven på bland annat utblick och direkt dagsljus samt lämna utrymme för subjektiva tolkningar av säkerhetskraven bidrar inte till att rusta samhället för framtiden utan kastar snarare mörka skuggor över vårt gemensamma samhällsbyggande där förtätning av staden och billigare bostäder prioriteras framför människors välmående.

Bra byggregler är viktiga. De är till för dem som ska leva och verka i våra byggnader och påverkar inte bara oss utan också användare hundratals år framöver. Visst behöver branschen arbeta smartare, men ambitionsnivån borde snarare höjas och vara långsiktigt hållbar – både för människor och miljö. Att ta bort kraven på utblick och direkt dagsljus i bostaden bäddar för nya problem och nog är det märkligt att det ska vara så svårt att få gehör för hur viktiga dessa komponenter är för hälsan. Trots all forskning och alla bevis på sambandet mellan goda ljusförhållande och motivation samt prestation, snabbare tillfrisknande inom vården, minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, depression, fetma, diabetes och cancer för att bara nämna några.

Vi får aldrig tumma på säkerheten. Det är därför djupt oroande att hänvisningar till standarder tas bort, som exempelvis när det gäller krav på säkerhetsglas. Det måste vara tydligt att det krävs säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas på ställen där människor kommer i kontakt med dem. Frågor om säkerhet ska inte ges utrymme till subjektiva tolkningar och egna lösningar. Det måste finnas ett tydligt regelverk som gör att det inte går att göra fel. Boverket behöver ta det ansvaret.

Att reformera byggreglerna är en unik möjlighet att föra branschen in i framtiden. Förändringarna får gärna vara genomgripande så länge de är väl genomtänkta och har slutanvändaren för ögonen. Vi behöver tänka nytt och annorlunda för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att bygga hållbara livsmiljöer som också främjar människors fysiska och psykiska hälsa. Därför efterlyser vi ett dynamiskt system som ser till helheten. Ett system med inbyggda läromekanismer och livscykelanalyser som sträcker sig generationer framåt. Ett system som bygger på evidensbaserade forskningsresultat om vad som får människan och miljön att må bra. För det handlar om så mycket mer än fyra väggar, golv och tak; hur och vad vi bygger handlar om ansvar.

Här kan du läsa remissvaren av Svensk Planglasförening, Glascentrum och Glasbranschföreningen.

Kort om möjligheternas byggregler 

Boverkets översyn av byggreglerna (BBR) går under namnet Möjligheternas byggregler. Planen är att genomföra omfattande förändringar och skapa en förenklad modell som ska träda i kraft sommaren 2024. Med de nya reglerna vill Boverket att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter att ta större ansvar för att utveckla byggandet. Målet är att gå från detaljstyrning till funktionskrav och främja innovation. 

På Boverkets webbplats står att läsa: ”De aktörer som ska arbeta med det nya regelverket kommer i många fall behöva utöka sin förmåga att värdera och förebygga risker. När preciseringsnivåerna minskar och de allmänna råden försvinner ökar också möjligheten att kunna ta fram lämpliga lösningar för det specifika fallet. Friheten innebär bland annat förmåga att värdera och bedöma risker. Ett av målen är ju att främja ändamålsenliga och flexibla lösningar.” 

Fram till den 16 juni gavs möjlighet att svara på remisserna om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

Föreslagna förändringar 

Boverket föreslår är att de allmänna råden och hänvisningar till standarder tas bort. Kvar blir bara funktionskraven, vilket är tänkt att förenkla tolkningen av BBR och samtidigt gynna innovativa lösningar. 

Konsekvenser 

I förslaget ges säkerhetskraven utrymme till subjektiva tolkningar, kravet på utblick försvinner och kravet på direkt dagsljus i bostäder reduceras. Skrivningen rörande termisk komfort bäddar för feltolkning och lämnar utrymme för skillnader i lastantaganden vid projektering. 

Borttagandet av minimikrav på direkt solljus för enskilt vistelserum i lägenheter under 35 kvadratmeter innebär en risk att rum utformas med otillräcklig dagsljustillgång, i värsta fall helt utan fönster. Detta trots bevis på att brist på direkt solljus har negativa hälsoeffekter och vi lever i en tid där våra unga mår allt sämre psykiskt.