"En bra kurs för att förstå hela affärsprocessen och förebygga problem som kan uppkomma i efterhand"

Vi har i Sverige ingen särskild lagstiftning som reglerar entreprenadverksamhet eller entreprenadavtal. Det är marknadens parter som har arbetat fram de allmänna bestämmelser vi ofta använder, exempelvis AB 04 och ABT 06. Det finns dock ett viktigt undantag – konsumententreprenader. Dessa regleras av bestämmelserna i konsumentköp- och konsumenttjänstlagen som är tvingande till konsumentens förmån och således att betraktas som en skyddslagstiftning.

Image
Lars Braun, JKN
Lars Braun, JKN Advokat

Den 21 september arrangerade Glasbranschföreningen tillsammans med JKN Advokat en digital halvdagskurs i grunderna inom entreprenadjuridik med inriktning konsument för att ge kunskaper om särdragen i konsumentlagstiftningen.

– Konsumentlagstiftningen omfattar relationen mellan konsument och näringsidkare. Utgångspunkten i är att den svaga konsumenten behöver särskilt skydd i förhållandet till den starka näringsidkaren, säger Lars Braun advokat på JKN Advokat.

Konsumentköplagen gäller vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till konsument medan konsumenttjänstlagen gäller vid avtal om tjänster som utförs åt konsument och avser lösa saker, arbete på fast egendom eller förvaring av lösa saker. För konsumententreprenader finns de allmänna bestämmelserna för småhusentreprenader, ABS 18, som förutsätter att parterna har träffat avtal. Bestämmelserna är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument.

Konsumentlagstiftningen har vissa särdrag som du som näringsidkare behöver ha kunskap om. Den är tvingande på så sätt att avtalsvillkor, som i jämförelse med lagstiftningen är till nackdel för köparen, inte är giltiga. Näringsidkaren förutsätts ha en allmän (fackmannamässig) skicklighet och konsumenten ska kunna lita på att de uppgifter som lämnas är korrekta. Vidare föreligger också en avrådansskyldighet i de fall tjänsten med hänsyn till priset inte kan anses vara till nytta för konsumenten. Vid eventuella oenigheter ligger bevisbördan hos näringsidkaren.  

Det är ofta förekommande att kunder på förhand vill veta ungefär hur stora kostnaderna kommer att bli men det gäller att tänka sig för. Många är de som har ångrat att de lämnat ungefärligt pris. Enligt 36 § KtJL får slutpriset nämligen inte överstiga en på förhand lämnad prisuppgift med mer än 15 procent. Till det kommer också att konsumenten, såvida inte annat anges, utgår från att priset är inklusive moms.  

Image
Ivan Calic, Ekströms Glas
Ivan Calic, Ekströms Glas

– Det var bra att få kunskap om farorna med att lämna budgetpris. Detta var inget jag kände till, säger Ivan Calic från Ekströms Glas som deltog på kursen. Han rekommenderar utbildningen för att förstå hela affärsprocessen och förebygga problem som kan uppkomma i efterhand.

– Kommunikationen är som alltid A och O. Med privatpersoner är det extra viktigt att vara tydlig och dokumentera allt skriftligt både innan och under hela säljprocessen, fortsätter Ivan.

Att arbeta med privatpersoner kan visserligen ta lite extra tid men är också väldigt givande.

– Jag lär mig något nytt med varje projekt som gör att jag blir ännu bättre. De kunder som bygger de riktigt stora villorna har oftast väldigt höga krav men håller också vad som har överenskommits. De är engagerade och vill veta alla ändringar som uppstår längs vägen, avslutar Ivan.  

Konsumentlagstiftningen tenderar till att bli allt mer omfattande, inte minst på grund av EU:s arbete med att värna konsumenten. Det gäller således att hålla sig à jour. Genom att ha goda kunskaper i konsumentlagstiftningen lägger du grunden för lyckade affärer.

Läs mer om utbildningen Entreprenadjuridisk grundkurs med inriktning konsument