Vi skapar en ljusare framtid!

Glasbranschen levererar tjänster och produkter som ett modernt samhälle inte kan vara utan. Företagen arbetar dagligen med att ge människor en levande livsmiljö, tryggare tillvaro och bättre hälsa genom vackra, ljusa och säkra glasmiljöer.

Du kan också läsa mer om glaset - möjligheternas material i vår inspirationsskrift.

Glas för bättre hälsa

En vuxen och två barn hoppar runt i vad som ser ut som deras vardagsrum medan dagsljuset flödar in genom ett stort fönster

Idag kan vi bygga hela hus av enbart glas: väggar, tak och golv. Modern glasarkitektur öppnar upp för frihet och ljus. Glas ger skydd, komfort och närhet till omgivningen. Det ger insikter om utsiktens betydelse och skapar utrymme för trivsel och rymd.

Att de flesta av oss trivs bra i öppna och ljusa lokaler med närhet till omgivande natur är allmänt känt. Men vet du om att tillgången till dagsljus och natur faktiskt har en direkt påverkan på såväl vår fysiska som mentala hälsa?

Glas för bättre hälsa stöder FN:s 3:e globala mål:

 • Delmål 3.4 - Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Här ger vi några exempel på hur glasade miljöer leder till en bättre hälsa:

Glaset ger oss det livsviktiga dagsljuset

Tack vare glaset kan vi leda det livsviktiga och hälsofrämjande dagsljuset in i våra byggnader. I Sverige, där ljus ofta är en bristvara och då vi spenderar mycket tid inomhus, blir det extra viktigt att se till att vi får tillräckligt med dagsljus. Dagsljus hjälper oss att hålla en bra dygnsrytm. Vi sover bättre om natten och mår allmänt bättre om vi har fått tillräckligt med ljus på dagen. Kort exponering av dagsljus leder ofta till dålig sömn och sämre humör. Studier visar dessutom att vi presterar bättre om vi vistas i miljöer med rikligt dagsljusinflöde.

Enligt en forskningsrapport från Folkhälsomyndigheten är bebyggelsens utformning den viktigaste faktorn för dagsljusexponering när trenden är att utomhusvistelse i allmänhet minskar. Särskilt viktigt är det att planera för goda ljusförhållanden i skol- och vårdmiljö.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Läs mer på gbf.se:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Glaset ger oss närhet till omgivning och natur

De senaste åren har det kommit ett flertal forskningsstudier som visar på nyttan för alla med utevistelser och naturkontakt. Efter bara 4-5 minuter i naturen går puls och blodtryck ner och mängden stresshormoner i blodet minskar.

I en studie om utformningen av framtidens äldreboenden på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner lyfter de fram olika huvudtyper av utemiljöer. Dessa kan tillgodose behovet av dagsljus, frisk luft och naturkontakt. Förutom trädgård och uteplatser framhålls inglasade balkonger som värdefulla när det gäller att kunna komma ut och sätta sig en stund och få en naturupplevelse. De stora fördelarna med inglasning är förstås att fönster och altandörrar kan stängas när det blåser eller är kallt och att uterummet kan förlänga säsongen väsentligt.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Läs mer om närhet till natur och omgivning i tidningen GLAS:

Glas som minskar buller

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Idag finns effektiva glasprodukter som löser bullerproblem, oavsett om de sitter i ytter- eller innerväggar. 

Med hjälp av ljudreducerande glas kan man även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus och skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Boverket – Buller berör många människor

Läs mer på gbf.se:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Antibakteriella glas tar död på virus och bakterier

Det finns glasprodukter som tack vare en transparent fotokatalytisk beläggning har antimikrobiella egenskaper och därmed aktivt verkar mot omslutna virus. Detta antibakteriella glas är framför allt lämpligt för miljöer med hög hygienisk standard, som exempelvis sjukhus, laboratorier och livsmedelsaffärer.

Glaset beläggs direkt under glasproduktionsprocessen med en titanoxid-baserad beläggning. Beläggningen reagerar med vattenånga i luften, i en fotokatalytisk process, som producerar reaktiva syrearter. Dessa syrearter har ett antal funktioner, bland annat att bryta ner organiska mikroorganismer, vilket ger antimikrobiella egenskaper och verkan mot omslutna virus på glasytan. När den belagda ytan aktiveras i en uv-desinfektionsprocess, är effektiviteten i vissa fall fördubblad, jämfört med att använda obelagt glas.

Källa: Pilkington

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

  Se filmen "Glas för bättre hälsa"

  Glas för ett öppet samhälle

  Två personer arbetar på ett kontor med glasade innerväggar.

  Transparent arkitektur har en självklar plats i ett öppet samhälle. För att en plats och en byggnad ska fylla ett socialt värde måste den öppna upp för liv och rörelse. En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna mötas är att vi ser varandra. I såväl offentliga som privata miljöer ger glaset möjlighet till överblick och ögonkontakt. Till utsikt, insikt och åsikt. Glas ger oss rum för möten genom den osynliga, den upplösta gränsen…

  Glas för ett öppet samhälle stödjer FN:s 11:e globala mål:

  • 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad 
  • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
  • 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

  Här ger vi exempel på hur glasade miljöer bidrar till ett öppet samhälle:

  Glas för insyn och kontakt

  Glaset har kommit att stå både som bildlig och bokstavlig symbol för det öppna samhället. För demokrati och transparens. Med glasfasader och generösa inglasningar visar vi att vi inte har något att dölja, att interaktion mellan inne och ute är både möjlig och eftersträvansvärd.

  I en fallstudie om förutsättningar för socialt liv i det offentliga rummet (med fokus på bygget av nya Slussen i Stockholm) framträder bland mycket annat de nya byggnader som byggs av glas och som kommer att ge fasader med transparens. De ger förutsättningar för utsikt. De nya byggnaderna kommer att kunna användas till publika verksamheter som utställningar, museum, bibliotek etc.

  Vill du veta mer?

  Studier och rapporter:

  Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

   Glas för hållbar framtid

   Ett litet barn som håller i sin mjukiskanin kikar ut genom en glasdörr på den snöbelagda tomten utanför

   Varje dag bidrar glasbranschen till ett ljusare samhälle genom att med glaslösningar främja hälsa och välbefinnande. Med glas kan man rama in och bevara, tillgängliggöra och skydda. Glas är ett transparent, rent och beständigt material som kan återvinnas och återanvändas. Moderna glaslösningar lever upp till höga krav på energiprestanda och målet för branschen är nettonoll utsläpp av växthusgaser 2045. Resan är påbörjad och målet är fullt rimligt. Med fokus på att minska glasspill och transporter och på att återvinna och återbruka, kan branschen fortsätta utvecklingen av transparenta och hälsosamma miljöer för framtida generationer.  

   Glas för hållbar framtid stöder FN:s 7:e, 8:e, 11:e och 12:e globala mål:

   • Delmål 7.3 - Fördubbla ökningen av energieffektivitet
   • Delmål 8.4 - Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
   • Delmål 11.4 - Skydda världens kultur- och naturarv
   • Delmål 11.6 - Minska städers miljöpåverkan 
   • Delmål 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
   • Delmål 12.5 - Minska mängden avfall markant

   Här ger vi exempel på hur glas bidrar till en mer hållbar framtid:

   Glas som sparar energi

   Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till en viktig byggkomponent för att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

   Energiglas är framställt för att spara energi. Det är vanligt glas som är belagt med ett ytskikt som släpper igenom (kortvågigt) solljus, men när (långvågig) rumsvärme försöker stråla ut genom glaset reflekteras dessa strålar tillbaka så att energin behålls i huset.

   Isolerrutor består av två eller flera glas, oftast med energibeläggningar på glasytan och gas mellan glasen, för bra isolering.

   Vill du veta mer?

   Studier och rapporter

   Boverket – Miljöer som samspelar med natur och klimat

   Glass for Europe - Högeffektiva fönsterglas har en viktig roll för ett klimatneutralt EU

   Läs mer på gbf.se

   Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

   Ge glaset nytt liv genom återbruk och återvinning

   Ett annat bra sätt att minska sin klimatpåverkan är att fråga efter återvunnet material i slutprodukten. Glasbranschföreningen tillhandahåller i samverkan med Scandinavian Glass Recycling, SGR, återvinning av både bil- och planglas. Återvinning av planglas är på frammarsch, men det kräver bra sorteringssystem, vilket undersöks i olika forskningsprojekt. Det material som ofta används i moderna fönsterramar är aluminium. Vid återvunnet aluminium krävs det bara fem procent av energin för att smälta ner använt material, jämfört med att ta fram nyproducerad råvara. 

   Ännu bättre än återvinning ur hållbarhetssynpunkt är att återbruka olika glaslösningar. Att återbruka är dessutom ofta ekonomiskt fördelaktigt. 

   Vill du veta mer?

   Läs mer på gbf.se:

   Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

   Bygg klimatsmart utan glasspill

   För att få nyproducerade byggnader mer hållbara och klimatsmarta bör man tänka på att minimera spill av glas. Det går att ha både olika storlekar på fönsterglasen och unika glaslösningar samtidigt som man minimerar glasspillet. Det handlar om att ta hänsyn till hur man kan optimera måtten så att man får ut maximalt av glas från varje planglas. 

   Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

   Glas som skyddar och bevarar

   Glas är ett naturligt och beständigt material som inte åldras eller släpper ifrån sig några skadliga ämnen. Glas är därför vanligt förekommande i förpackningar och för att bevara konst och andra föremål.

   Professionellt utförda konstinramningar ger konsten ett extra lyft. De säkrar också att målningen, litografin, fotot eller föremålet inte förstörs. En konstinramare skapar kreativa och måttbeställda inramningar som framhäver tavlan och motivet på bästa sätt. Med korrekta inramningar bevaras konsten för framtida generationer. 

   Vill du veta mer?

   Läs mer på gbf.se:

    Glas för tryggare tillvaro

    Tre elever sitter på golvet i en korridor och lutar sig mot glasfasaden som vetter ut mot skolgården. De tittar på något som flickan i mitten håller i.

    Det finns glas som skyddar mot nästan allt - som brand, slag, stötar och beskjutning. Det innebär att det går att använda glas till de flesta installationer, utan att man riskerar liv och egendom. Borta är den tid då glaset var skört och lätt att krossa. Med avancerad teknisk utveckling kan glas härdas, lamineras och beläggas för att uppnå kvaliteter för högsta säkerhet och skydd. Något som ger arkitekter, fastighetsägare, företag och boende stora möjligheter att skapa såväl vackra och funktionella hus som hälsosamma och trygga miljöer.

    Det visar sig i flera undersökningar att ökad transparens i skolor, sjukhus, företag och bostadsområden skapar ökad trygghet och större social trivsel. I våra fordon har glaset idag en bärande funktion som skyddar oss vid kollision. Det finns glas för säkerhets skull helt enkelt.

    Glas för tryggare tillvaro stöder FN:s 3:e, 11:e och 16:e globala mål:

    • Delmål 3.6 - Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
    • Delmål 11.4 - Skydda världens kultur- och naturarv
    • Delmål 16.6 - Bygg effektiva tillförlitliga och transparenta institutioner

    Här ger vi exempel på hur glas på olika sätt bidrar till en tryggare tillvaro:

    Tryggare skola med glas för öppenhet och insyn

    Skolan är inte alltid den trygga miljö som de flesta av oss tar för given. Tvärtom är det just i skolan som en stor del av de våldsbrott som drabbar unga begås. Att öppna upp mörka och avskilda platser med glas är självfallet inte hela svaret på hur man skapare en tryggare skolmiljö, men undersökningar visar att det kan vara en viktig del av lösningen. En undersökning av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att ökad transparens i skolan genom glasväggar till lärarrum, rektorsexpedition och korridorer skapar trygghet då man både kan se ut och känna sig sedd.

    Vill du veta mer?

    Studier och rapporter:

    Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

    Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

    Glas för skydd och säkerhet 

    Säkerhetsglas - tryggt och säkert med rätt glas på rätt plats
    Glas placeras inte sällan på ställen där personer kan komma i kontakt med dem eller att glaset sitter monterat i tak där det ska hålla tätt och förhindra saker från att ramla ner. Glaset ska också vid till exempel montage i ett räcke eller i en hisskorg, förhindra att människor eller föremål faller genom räcket. Det finns därför regelverk om hur glas ska användas i olika situationer. Vid minsta risk för personskada vid glasbräckage eller vid kontakt med glasytan, ska glaset utföras härdat* eller laminerat**.

    *Termiskt härdat säkerhetsglas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Termiskt härdat glas tål belastningar väsentligt bättre än vanligt glas.

    **I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och minimerar risken för skärskador. Laminerat glas får sina skyddande egenskaper genom en lamineringsprocess där två eller flera glasskivor varvas med plastiska folier. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper. Invändiga glaset i ett isolerat glastak är alltid laminerat för att skydda personer under taket från nedfallande föremål.

    Skyddsglas - skyddar person och egendom 
    Området skyddsglas är ett starkt ökande segment inom glasbranschen där användandet av glasprodukter med skyddande förmåga blir allt mer vanligt förekommande i alla typer av projekt. Det kan till exempel gälla skydd mot inbrott, skydd mot vandalisering och skydd mot beskjutning.

    Vill du veta mer?

    Läs mer på gbf.se:

    Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

    Brandskyddsglas släpper in ljuset utan att tumma på säkerheten

    För några decennier sedan var brandskydd liktydigt med täta, ej genomsiktliga konstruktioner i stål och betong. Idag har förädlade glasprodukter dramatiskt förändrat förutsättningarna.

    Överglasade gårdar och glaspartier i entréer, trapphus och korridorer har blivit ett allt vanligare inslag i vår miljö. Man kan nu skapa byggnader som ger generöst med rymd, ljus och visuell kontakt i kombination med ett effektivt brandskydd.

    Tack vare brandskyddsglas kan vi öppna upp tidigare stängda och mörka ytor med glas för maximalt utnyttjande av naturligt ljus i alla utrymmen av en byggnad. En stor fördel med glasade innerväggar och entréer ur brandsynpunkt är också möjligheten för brandpersonal att se eventuell rökutveckling och brand utifrån. 

    Vill du veta mer?

    Läs mer på gbf.se:

    Vindrutan - en bärande del av bilens konstruktion

    I dagens moderna bilar får glaset större utrymme och fler funktioner. Vindrutan, som är en laminerad glasruta, limmas fast och ingår som en bärande del i karossen. Glaset och infästningen är mycket starka och ska bland annat hålla emot krockkuddarna vid en kollision. Glaset fyller givetvis också en viktig funktion för förarens siktförhållanden.

    Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta, men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara. Statens Väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara. Forskningsresultat visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. 

    Vill du veta mer?

    Studier och rapporter:

    Läs mer på gbf.se:

     Glas för en levande livsmiljö

     En spektakulär glasbyggnad där glaspartierna monterat så att det ser ut som om det är en stor spricka i huset.

     Glas är idag ett självbärande byggmaterial, som man i princip kan bygga vad som helst och hur som helst med. Tekniskt avancerade konstruktioner för fasader, entréer och tak bidrar till en friare arkitektur där behov av både design, energi, komfort och säkerhet kan tillgodoses. Dagens glasprodukter är flexibla, smarta, starka, glänsande, färggranna, formfria, reflekterande, mönstrade och ger både utsikt och inblick.

     Glas för en levande livsmiljö stöder FN:s 11:e globala mål:

     • Delmål 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

     Här ger vi exempel på hur glas bidrar till en levande livsmiljö:

     Glas för spännande arkitektur

     Vad vore väl arkitektur utan glas? Traditionellt sett har glaset alltid spelat en central roll för arkitekturen. Genom glaset, den upplösta gränsen mellan ute och inne, flödar dagsljuset genom våra byggnader. Vi får kontakt och närhet till både människor och natur. Den tekniska utvecklingen av glaset som material möjliggör idag stor arkitektonisk frihet. Ofta är det endast fantasin som sätter gränser.

     Vill du veta mer?

     Läs mer på gbf.se:

     Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

     Glaskonst i offentliga miljöer

     Glaskonst blir allt vanligare i det offentliga rummet. Tack vare glasets transparenta och reflekterande egenskaper lämpar det sig väl för utsmyckningar av såväl skolor och vårdinrättningar som parker och gallerior. 

     Vill du veta mer?

     Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

     Glas i inredning

     Glas är i mångas ögon ett vackert material som är tacksamt att använda i inredning och vid konstnärliga utsmyckningar. Glaset är beständigt och sprider och reflekterar ljus på de mest fantastiska sätt.

     Läs mer på gbf.se:

     Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

     Att rama om konsten kan lyfta verket till en ny nivå

     En tavla behöver inte vara skadad för att vara i behov av en renovering. Av erfarenhet vet vi att många inte reflekterar över vad en ny inramning kan göra för ett verk. På samma sätt som en ful och sliten ram eller passepartout påverkar konstverket negativt kan nya ramar och ny passepartout göra underverk. Det kan till och med vara svårt att förstå att det är samma konstverk man tittar på efter som innan renoveringen.

     Vill du veta mer?

     Läs mer på gbf.se:

      Glas för ett smartare liv

      En äldre man visar ett litet barn något på en interaktiv glasskärm.

      Glas är intelligent transparens! Smarta glas är multifunktionella och kan till exempel stänga ute värmen från solljuset eller släppa in värmen när det är kallt. De kan innehålla antenner, sensorer, larm, displayer - egentligen allt som har med teknisk kommunikation att göra. Med LED- och nanoteknik beläggs glas för att skifta i transparens, fungera som display med touchkontroll, förmedla ljus, rörliga bilder och bli en interaktiv yta i olika miljöer. 

      Glas för ett smartare liv stöder FN:s 7:e och 9:e globala mål:

      • Delmål 7.3 - Fördubbla ökningen av energieffektivitet 
      • Delmål 9.2 - Främja inkluderande och hållbar industrialisering 

      Här ger vi exempel på hur glas bidrar till ett smartare liv:

      Smarta och multifunktionella glas

      Inget konstruktionsmaterial kan innehålla så många olika funktioner som glas. Med osynliga beläggningar kan ljus-, energi- och olika strålningsgenomsläpp styras. Larm, antenner, sensorer, displayer, ljud och låsfunktioner kan integreras i glaset med fortsatt full transparens.

      Vill du veta mer?

      Läs mer på gbf.se

      Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

      Energi och komfort 

      Sänkt u-värde med osynliga beläggningar

      För att göra glaset användbart i stor skala utvecklas materialets förmåga att spara energi med radikalt sänkta u-värden. Detta tack vare effektiva och osynliga beläggningar.

      Elektrokroma glas

      Med elektrokroma glas kan man såväl manuellt som automatiskt styra glasfasaders egenskaper i att släppa in eller stänga ute ljus och värme. 

      Solskyddsglas

      Idag finns ett stort antal solskyddsglas med olika egenskaper. Glaset kan vara genomfärgat eller belagt med en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen. Idag finns det solskyddsglas som släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute två tredjedelar av solvärmen. Solskyddsglas minskar därmed behovet av ventilation och kylning och ger möjlighet till stora glasytor i arkitekturen. 

      Vill du veta mer?

      Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

      Slipp fönsterputsning med självrengörande glas

      Det självrengörande glasets unika dubbelverkande funktion använder naturens egna krafter för att hålla glaset fritt från organisk smuts. Det ger dig den praktiska fördelen med mindre rengöring och dessutom renare och snyggare fönster. Det kan fås som enkelglas eller byggas in i en isolerruta, med den självrengörande beläggningen på byggnadens utsida.

      Vill du veta mer?

      Läs mer på gbf.se:

      Avancerat bilglas

      I dagens moderna bilar finns en rad olika funktioner integrerade i själva glaset, såsom solskydd, regnsensorer, antenner, larm, displayer och uppvärmningssystem för att kontrollera kondens och isbildning. Nedan listas exempel på olika avancerade glas som finns och används idag.

      Akustikglas
      Glaset reducerar speciellt de lågfrekventa ljuden från motorn och de högfrekventa visslande ljuden från fartvinden, som är de mest irriterande för passagerarna. Den här typen av glas består av två glasskivor som är laminerade med ett speciellt akustiklaminat.

      Laminerat glas i hela bilen
      Vindrutan består som standard av laminerat glas, men i nuläget utrustas allt fler bilar också med laminerade sidorutor. Detta främst med akustikglas och som stöldskydd, men också för att inget ska slungas ur bilen vid en eventuell olycka.

      Reflexfritt glas
      Glaset reducerar reflexer från instrumentbrädan och interiördetaljer. När bilarnas design har blivit mer och mer lutande och vindrutor mer kupade har det blivit svårare att inte få reflektioner i glaset. Reflexfritt glas gör det inte bara säkrare och komfortabelt, utan ökar också valmöjligheterna för designerna att använda andra färger och nya material när de skapar interiörer i bilarna.

      Mörktonade rutor
      Rutorna minskar insynen och skapar ett behagligt klimat i bilen när det är sommar och varmt. Dock är extratonade rutor med solfilm endast är tillåtet från B-stolpen och bakåt.

      Elektrokroma glas
      Detta är en produkt som gör att passagerarna själva kan justera och kontrollera mängden värme- och ljusgenomsläpp in i bilen. Toningen av glaset kan justeras elektriskt, så att mellan 2-20 procent av solvärmen och mellan 4-40 procent av solljuset släpps igenom rutorna.

      Eluppvärmt glas
      Ett eluppvärmt glas avlägsnar snabbt imma eller frost på rutan utan att belasta bilens värmesystem. Detta sker genom elslingor i glaset. Det finns dock också eluppvärmda glas som genom ett metalliclaminat mellan glasen är helt transparenta, men de är fortfarande betydligt mer ovanliga än glas med synliga elslingor.  

      Värmeavvisande glas
      Värmeavvisande glas skapar en bra temperatur/coatad i kupén. Rutan är tillverkad så att den både reflekterar bort solvärme och absorberar den. På sådant sätt skyddas passagerare och föremål i bilen från skadliga uv-strålar.

      Head-up-display
      Head-up-display (HUD) är ursprungligen en flygplansteknologi som innebär att viktig data projiceras på en genomskinlig skärm eller direkt på vindrutan. För att möjliggöra skärpa används en speciell kilformad lamineringsfolie. Tekniken innebär att föraren kan se all viktig information utan att flytta blicken från vyn framför fordonet.

      Vill du veta mer?

      Läs mer på gbf.se:

      FN:s globala mål 

      Informationen som presenterats på denna sida tar upp olika aspekter av hur glasbranschen och Glasbranschföreningens medlemsföretag bidrar till ett bättre och ljusare samhälle i linje med följande sju av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om de globala målen på globalamalen.se.

      FNs globala mål - Mål 3, 7, 8, 9, 11, 12 och 16

      Se filmen om International year of glass 2022

      Boken om International year of glass - Welcome to the glass age!

      Image
      Omslaget till boken "Welcome to the glass age"

      År 2022 var FN:s internationella glasår. Runt om i världen hyllades glaset i utställningar, seminarier, på möten och mässor – globalt och lokalt. För dig som inte kan få nog av glas eller vill veta mer om varför glaset förtjänat ett eget internationellt år, finns nu boken Welcome to the glass age.

      Boken tar upp bakgrunden till projektet och ger kunskap om hur glas på olika sätt bidrar till utvecklingen av våra samhällen utifrån vetenskapliga, ekonomiska och kulturella perspektiv. 

      Öppna boken