Image
Representanter från respektive nation i The Association of Glass Nordic
AGN grundades nyligen vid ett möte i Stockholm. Sverige representeras av Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening.

The Association of Glass Nordic – starten på ett fördjupat nordiskt branschsamarbete

INTERNATIONELLT
2021-11-25 11:38

Glasbranschföreningen har sedan många år ett pågående samarbete med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna. Samarbetet gäller främst frågor om glasets tekniska utveckling och energiprestanda samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter.

På det senaste mötet i början av november 2021, där Sverige stod som värdnation, fattades beslutet om att tillsammans forma en förening för fördjupad samverkan om branschfrågor i Norden – The Association of Glass Nordic (AGN). Syftet med samarbetet, utöver att informera varandra om hur vi på ett nationellt plan arbetar med viktiga framtidsfrågor, är att ge glasindustrin i Norden en gemensam röst.

Erik Haara
Erik Haara

– Genom att forma en gemensam förening får vi som representanter för de nordiska länderna en enad och starkare röst i internationella sammanhang där vi vill vara med och påverka i viktiga frågor. Framför allt kan vi med ett mer strukturerat arbetssätt samverka mer effektivt kring exempelvis tekniska regelverk och hållbarhetskrav, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.

AGN har också inlett en dialog med Glass for Europe som är en europeisk organisation för påverkansarbete på EU-nivå i Bryssel.

– Vi undersöker just nu om det kan vara intressant för oss att på något sätt vara representerade i Glass for Europe. Syftet skulle vara att med gemensam nordisk röst ingå i beslut som är viktiga för medlemsföretagen i våra branschsegment och samtidigt ha ett öra i Bryssel, säger Erik Haara.

De organisationer som ingår i AGN är Glarmesterlauget och Glasindustrien från Danmark, Glassbransjeforbundet och Glass - og Fasadeforeningen från Norge, Suomen Tasolasiyhdistys från Finland och Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening från Sverige.