Image
Täkten i Slite
Täkten i Slite. Foto: Cementa

Cementa får fyraårigt tillstånd för kalkbrytning på Gotland

CEMENTKRISEN
2022-12-13 13:07

Mark- och miljödomstolen, som första instans, meddelar idag att de godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. Det innebär att hotet om akut cementbrist redan under 2023 är avvärjt. Dock finns ännu ingen långsiktig lösning på plats för hur Sverige ska kunna trygga försörjningen av cement. Men med dagens besked kan det arbetet fortgå utan överhängande hot om ett abrupt byggstopp.   

Erik Haara
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen

– Det var ett lättnadens besked vi fick från Mark- och miljödomstolen idag. En pålitlig råvaruförsörjning av svensk betong är avgörande för det gemensamma samhällsbygget och inte minst för den gröna omställningen, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.

Enligt Glasbranschföreningen behöver tillståndsprocesserna bli mer förutsägbara och på ett betydligt bättre sätt än idag se till en helhetsbild och väga in fler perspektiv, som i detta fall behovet av en tryggad råvaruförsörjning. Cementas tillverkning i Slite står för ungefär 75 procent av all cement som används i Sverige idag.

– Självklart ska samhället ställa höga miljö- och klimatkrav, men förutsättningarna för hur man lever upp till kraven måste vara tydliga och det är de inte idag, vilket Cementa-fallet är ett skrämmande exempel på. Enligt de konsekvensanalyser som gjorts har vi idag inte möjlighet att lösa cementkrisen med import. Det skulle ta flera år att komma upp i de volymer som behövs och även om det hade varit ett alternativ hade priset vi fått betala varit såväl sämre kvalitet som kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Vi pratar alltså om stora negativa konsekvenser också ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, säger Erik Haara och tillägger:

– Det är inte rimligt att Sverige gör sig importberoende av råvaror från länder som varken respekterar mänskliga rättigheter eller uppsatta miljömål. Det är hållbarhetsperspektiv som jag tycker borde väga tyngre än de gör i dagens tillståndsprocesser.

Glasbranschföreningen, likväl som bygg- och installationssektorn i stort, kommer att följa den fortsatta juridiska processen.

Bakgrund
Det var 6 juli som Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Rätten ansåg att företaget inte utrett tillräckligt noga vad en utvidgning av kalkbrottet skulle få för konsekvenser för grundvattnet.

Regeringen fattade i november 2021 beslut om att ge Cementa ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta ur kvarvarande mängd kalksten enligt den så kallade speciallagen. Det tillfälliga tillståndet gäller till och med 31 december 2022.  

Cementa skickade i april 2022 in en ny ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite med syfte att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats. Ansökan blev i domen idag godkänd (13 december 2022). Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer om cementkrisen på medlemssidorna