Image
Montage av bilder från Glasdagen i Stockholm 7 oktober 2022

Hållbarhet i fokus under branschens efterlängtade träff

GLASDAGEN 2022
2022-10-12 15:46

Med drygt 200 deltagare blev Glasdagen 2022 den manifestation för branschen som många väntat på. Efter pandemin var det många kära återseenden på Courtyard by Marriott i Stockholm mellan branschkollegor från hela Sverige. Kvällens middag förgylldes av prisutdelningen för SM i Konstinramning, där Elsie-Marie Pihl vann med sitt bidrag till temat ”Maximalism”!

Med ”Hållbarhet” som övergripande tema på Glasdagen gavs en rad intressanta föreläsningar och diskussioner om branschens utmaningar och möjligheter. Samhällssituationen både nationellt och globalt färgade också innehållet under dagen, med klimatkrisen, kriget i Ukraina, inflation, energiproblematiken, prishöjningar och en förutspådd lågkonjunktur som orosmoln på himlen, eller som Byggföretagens chefsekonom, Fredrik Isaksson uttryckte det när han inledde sitt pass om byggkonjunkturen: ”Särskilt många ljuspunkter finns det tyvärr inte.”

Orderböckerna relativt välfyllda

Men Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, som inledde mötet, pekade på det faktum att när många företag hade det svårt under pandemin klarade sig glasbranschens aktörer ganska bra och även i dagsläget ser orderböckerna relativt fördelaktiga ut.

– Vi är en stark bransch. Vi skapar långsiktiga mervärden för samhällsbygget, både när det gäller hälsa, energieffektivisering, säkerhet, skydd, komfort och arkitektur. FN har förstått detta och utlyst 2022 till Glasets år, det ger oss både stolthet och en stark framtidstro. Vi har alla möjligheter att fortsätta utbilda och utveckla oss till en bransch med företag som uppskattas och anlitas för sin kompetens och kvalitet, sade Erik.

Kunder mer benägna betala för hållbarhet

Varför hållbarhet är en central del i dagens och framtidens affärsuppgörelser var temat för Gustav Stenbecks anförande på Glasdagen. Gustav som beskriver sig som entreprenör, teknikoptimist, engagerad ekolog och nyfiken kapitalist talade om hur business- och hållbarhetsstrategi har stor relevans i företagsvärlden. 

– Kort sammanfattat handlar det om att bli ännu bättre på det man redan gör, att förstå att hyrda produkter kommer att vara en ny framgångsfaktor, att involvera alla i företaget ännu mer i verksamheten och att inse att kunder är mer och mer benägna att betala för hållbarhet, framhöll han.

Gemensam resa mot fossilfri bransch

Melinda Lemke, Glasbranschföreningen och Stina Wollenius, Svensk Planglasförening, har båda ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och i synnerhet för glasbranschens omställningsarbete till en fossilfri framtid. Både Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening har skrivit på bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft 2045. På Glasdagen fick deltagarna en uppdatering om vad som är på gång och vad som förväntas på såväl bransch- som företagsnivå för att vara i fas med färdplanen.   

– Det här utmanar oss att skapa innovation och förändringar, något vi gör bäst tillsammans. För det räcker inte att enbart ett led i produktionskedjan gör sitt, ansvaret sträcker sig hela vägen från råvarubrytning till återbruk i ett cirkulärt flöde, betonade Melinda och uppmanade till att ange klimatavtrycket i företagets anbud för att visa ansvar och skapa långsiktiga och trygga kundrelationer.

”Att alla kan göra något, men ingen allt”, betonade Stina Wollenius.

– Vi måste gå över gränserna och skapa nya samarbeten. Påverka och välja leverantörer som arbetar hållbart och mer fossiloberoende. Vi behöver också hitta teknik och system för att återvinna och återbruka glas.

– Det vi alla allra först dock ska göra är att plocka de lågt hängande frukterna, enkla och tydliga förbättringar som är rimliga hemma på företaget för att komma igång med att minska sin egen klimatpåverkan. Då kommer ni att märka hur engagemanget både hos er själva och medarbetarna ökar, underströk Stina och menade att utmaningen sedan är att fortsätta jobbet, verksamhetsanpassa insatserna, som inte måste vara vetenskapligt perfekta.

– Våra vägval avgör hur långt klimatförändringarna kommer att gå. Städa framför din egen dörr innan du kritiserar andra. Vi kan alla göra aktiva val som gör stor skillnad, deklarerade hon.

På väg in i en lågkonjunktur

Om konjunkturutvecklingen i spåren av pandemin, med prishöjningar, krig, inflation och en eventuell cementkris talade Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

– Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Tillverkningsindustrin bromsar in, hushållen är superpessimistiska, vi ser prishöjningar på bred front, höjda räntor och en snabbt ökande inflation. Årets BNP väntas hamna på 2,3 procent, medan vi nästa år bedömer att den sjunker till 0,3 procent.

För byggbranschen konstaterar Fredrik att det i dagsläget ser förhållandevis bra ut.

– Nulägesbedömningen i branschen visar att många har fullt upp i produktionen och det största problemet är att hitta rätt medarbetarkompetens. Även ökande byggmaterialpriser och i vissa fall även materialbrist som konsekvenser efter pandemineddragningar får hänföras till problemsidan.

Priser och omsättning på bostadsmarknaden sjunker. Byggloven minskar snabbt. Bostadsrättföreningar hittar inga köpare. Prognosen för bostadsbyggandet visar en minskning från cirka 70 000 bostäder 2021 till cirka 45 000 för 2023. På lokalsidan motsvarande situation – värdet sjunker, anbud är svårare att beräkna, ytbehoven minskar och försiktigheten präglar investeringsviljan.

– Jag rekommenderar alla att använda sig av entreprenadindex i anbuden för att i avtalen reglera för eventuella prisförändringar, uppmanade Fredrik.

Lönsamt att återbruka glas

Återbrukets möjligheter var rubriken på Sandra Mobergs och Carina Loh Lindholms föredrag. Deras verksamhet på IVL Svenska Miljöinstitutet har bland annat innefattat en kartläggning av möjliga cirkulära flöden i glasbranschen med fokus på återbruk.

– Förutsättningarna är att vi idag är 3,4 procent cirkulära i den materialintensiva byggbranschen. I glasbranschen ser vi också ändliga råvaruresurser i både sand och soda, höga utsläppssiffror och stigande materialpriser generellt. Genom att bli mer cirkulära motverkar vi dessa negativa delar. Det har också i några av våra projekt visat sig att både fönster och dörrar i glas liksom partier lönar sig att återbruka.

IVL har i sin handlingsplan i uppgift att skapa, stötta och länka samman aktörer för att få cirkulära flöden.

– Att det är en framgångsrik affärsmöjlighet är vi övertygade om. Kraven om återbruk från kunderna kommer att öka. Priserna på nyproducerade material påverkar också, så kommer vi bara i bättre läge med ett större utbud på marknaden är det en framgångsväg på många sätt, inte minst för miljön, poängterade Sandra och Carina.

Digitalisering och dagsljus

Olle Samuelson, på IQ Samhällsbyggnad presenterade sina tankar om hur digitalisering och nya affärsmodeller kan underlätta både vardagen och klimatomställningen, medan Paul Rogers, dagsljusexpert på ACC talade om social hållbarhet och vikten av dagsljus i våra byggnader.

Efter en paneldiskussion redogjorde Glasbranschföreningens förhandlingschef, Torbjörn Carlberg, för utgångsläget inför kollektivavtalsförhandlingarna 2023 och förutspådde en överlag turbulent avtalsrörelse.

Konstinramarna med eget Glasdagspass

Föreningens konstinramare fick på sitt pass på Glasdagen ta del av kunskaper om asiatisk konst och  moderna printtekniker för fotografi med syftet att  bli ännu  bättre på att arbeta med foto på papper. Något som nu också kan fördjupas ytterligare genom den nyutgivna boken i ämnet som också presenterades på Glasdagen.