Ny avfallslagstiftning från och med 1 augusti 2020

REGLER OCH FÖRESKRIFTER
2020-09-21 10:28

Den 1 augusti i år trädde en ny avfallslagstiftning i kraft som gör det obligatoriskt att sortera ut åtminstone trä, mineral, metall, glas, plast och gips på arbetsplatserna och hålla dem avskilda från varandra och från annat avfall.

De nya bestämmelserna gäller den som hanterar bygg- och rivningsavfall och som nu måste sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Den nya lagstiftningen innebär en precisering om att utsorteringen ska göras vid källan. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet och syftet är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka.

Utsorteringen ger ökade förutsättningar att åstadkomma fler cirkulära flöden av material och är ett viktigt steg för att ställa om branschen.

Du som är medlem i Glasbranschföreningen kan läsa mer om de nya reglerna på medlemssidorna