Image
"2023" visas i ett hål av en byggnad mot bakgrund av blå himmeln

Kraftig nedgång av bygginvesteringarna nästa år

BYGGKONJUNKTUR
2022-11-04 09:57

Enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos kommer bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar att krympa med nästan tio procent under 2023. Prognosen spår också att inflationen toppar i början av året, för att sedan sjunka ner till två procent, men att hela 2023 ändå kommer att präglas av mer pessimistiska hushåll och sjunkande konsumtion. Bedömningen är att BNP minskar med en procent jämfört med 2022.

Erik Haara
Erik Haara, VD

– Det är nu vi behöver agera för att lindra de negativa effekterna av lågkonjunkturen och säkerställa att vi kan behålla sysselsättningen i såväl glasbranschen som bygg- och installationssektorn i stort. Därför uppmanar vi regeringen att satsa på subventioner till energisparåtgärder, det vill säga insatser som både leder till fler jobb och till minskad energiåtgång, med sänkta elkostnader som följd. Här tycker vi att det vore klokt att använda systemet för rotavdraget och koppla det till stöd för energieffektiviserande åtgärder. Vi tycker också att man borde återställa rotavdraget till 50 procent av arbetskostnaden, säger Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen.

Nedgång i bostadsbyggandet

Bostadsproduktionen beräknar Byggföretagen kommer att ligga på omkring 38 600 bostäder i flerbostads- och småhus under 2023. Det är en minskning med 40 procent jämför med toppnoteringen på 67 800 påbörjande bostäder under 2021 och en minskning med omkring 25 procent utifrån prognosen för 2022 (om 50 500 påbörjade bostäder).

Tabell över bostadsbyggandet 2018-2023 (prognos)

Även sysselsättningen minskar

Enligt prognosen spås även sysselsättningen minska i bygg- och installationssektorn.

– Hela bygg- och installationssektorn är i stort behov av utbildad personal. Vi har alltså inte råd att tappa medarbetare i vår sektor nu på grund av lågkonjunkturen. Det är oerhört viktigt att vi har kvar kompetensen i branschen och kan vara redo att växla upp så snart konjunkturen vänder. Det hoppas jag att regeringen förstår och att vi därför kan vänta oss olika reformer för ökad sysselsättning som dessutom inte riskerar att spä på inflationen, som exempelvis stöd till åtgärder för energieffektivisering, säger Erik Haara.

Osäkerhet angående tillgång på cement

Byggföretagens konjunkturprognos bygger på antagandet att Mark- och miljödomstolens utslag rörande det fyraåriga brytningstillståndet för Cementa blir positivt. Skulle domstolsutslaget 13 december istället bli negativt kommer Sverige troligen att drabbas av en cementkris till sommaren 2023, vilket skulle få negativ inverkan på byggkonjunkturen.

Läs mer på byggforetagen.se - Byggkonjunkturen 2022:2