Ny studie om inbyggda fönsterkarmar

FORSKNING OCH UTVECKLING
2022-11-22 09:43

En förstudie finansierad av SBUF och Skanska Sverige har undersökt möjligheten att förbättra energiprestandan för fönsteranslutning genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen. Resultaten talar för fortsatta försök och uppmanar branschen att gemensamt arbeta vidare för att finna bättre lösningar.

Förstudien har beräknat minskningen av köldbryggan och den inverkan olika fönstermontage har på köldbryggan, transmissions­förlusterna samt U-medelvärdet. Fuktsakkunniga och arkitekter har också tillfrågats om möjligheter och utmaningar med att använda inbyggda eller överisolerade fönsterkarmar.

Resultaten tyder på att det finns potential att minska fönsterköldbryggan, i den studerade väggen med cirka 40 procent jämfört med referensfallet. Beräkningarna för den studerade byggnaden visade minskade transmissionsförluster med cirka 3 kWh/m2 år, en förbättring som anses ha tydlig förmåga att bidra till energieffektivare byggnader.

Kombination har störst potential

Studiens slutsats framhäver att kombinationen överisolerade fönsterkarmar tillsammans med fönsterkarmar och bågar som har köldbryggebrytare antas ha störst potential att minska köldbryggan kring fönster. Fönstertillverkarnas fokus på att minska fönstrens U-värden genom att förbättra glaset anses har varit framgångsrik varför köldbryggebrytare framgent bör få större fokus då karmarna och infästningarna numera är de som står för en stor andel av energiförlusterna.

Bedömningen ur ett fuktsäkerhetsperspektiv är att det finns utmaningar, men att dessa kan lösas om fönstertillverkare och byggnadskonstruktörer tillsammans tar sig an utmaningarna som har identifierats. Studien fastslår att det är just samarbete som krävs för att utveckla tekniker som fungerar ur energi-, produktions- och tillverkningssynpunkt samt även tar hänsyn till driftskedet.

Stora krav ställs

Fredrik Hall Johansson
Fredrik Hall Johansson

– När det gäller studien kan man säga att det finns mycket som är bra ur både energi- och dagsljusperspektiv, men det ställer stora krav på tätheten och hur den ska lösas. För att klara det behövs nog ett bredare samarbete mellan flera olika parter där alla börjar tänka på nya sätt, både vad gäller att montera i fasad och även hur fönster tillverkas. Det framkom väldigt tydligt under arbetet. Det blev också tydligt hur viktigt det är att göra sådana här noggranna studier när man ska testa nya sätta att montera fönster, kanske frångå de normer som finns och tänka i nya banor, säger Fredrik Hall Johansson på Glascentrum som har deltagit i referensgruppen.

Läs mer om projektet