Image
Lyftkranar och byggarbetare som placerar orden "Nya lagar 2021" på marken

Nya lagar som berör glasbranschen

REGLER OCH FÖRESKRIFTER
2021-01-12 13:31

Under 2021 träder nya lagar i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör branschen.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs

Riksdagen har beslutat att införa det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige från och med den 1 januari 2021. De nya reglerna påverkar främst utländska företag och dess anställda. Reglerna innebär att begränsat skattskyldiga arbetstagare som ställs till förfogande för att utföra arbete i Sverige för ett svenskt företag, ska beskattas i Sverige oavsett om de vistas här mer eller mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Läs mer...

Nya regler avseende skatteavdrag för arbete utfört i Sverige och skyldighet att lämna särskilda uppgifter

Från och med den 1 januari 2021 förändras reglerna om skatteavdrag för arbete utfört i Sverige som innebär att fler utländska företag än innan kommer behöva registrera sig hos Skatteverket. Bland annat införs en skyldighet för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt. Läs mer...

Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Från årsskiftet införs det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt. Läs mer...

Ny beräkning av kostförmån

Riksdagen har beslutat att beräkningen av kostförmån ska ändras och baseras på prisbasbeloppet. Ändringen börjar gälla 1 januari 2021. Kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52 procent av prisbasbeloppet.

Eftersom prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr blir kostförmånen 250 kr för en hel dag 2021. Förmånsvärdet för en lunch eller middag är 40 procent av värdet för kostförmån för en hel dag. För beskattningsåret 2021 gäller därmed kostförmånsvärdena 250 kr för helt fri kost och 50 kr för frukost.

Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning

Regelförändringen innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta någonting att skjuta på vinstbeskattningen. Läs mer...

Utökat huvudentreprenörsansvar med uppsnabbat granskningsförfarande

Byggnads region kan i vissa situationer nu kontrollera underentreprenör bunden av Glasmästeriavtalet, som har sitt säte i annat land än Sverige eller som har arbetstagare som är bosatta i annat land, för det fallet denne inte svarat upp mot Byggnads skriftliga begäran om att ta del av granskningsunderlag enligt §3 e) fjärde stycket inom tre veckor från underrättelsen.

Byggnads region kan av huvudentreprenören begära att denne organiserar ett granskningsmöte på berörd arbetsplats. Mötet ska hållas inom fyra arbetsdagar från att sådan begäran skriftligen tillsänds huvudentreprenören och berörd underentreprenör om inget annat överenskommes. Regeln träder i kraft 1 maj 2021.

Tillfällig skattereduktion för att stimulera till nya investeringar (förslag)

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av pandemin. Därför föreslogs en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier i budgetpropositionen för 2021. Det föreslagna regelverket remitteras nu.

Förslaget är en temporär åtgärd och omfattar investeringar som görs under kalenderåret 2021 i form av förvärv av maskiner och andra inventarier om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Den som under 2021 förvärvar inventarier får rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Avräkningens storlek utgörs av 3,9 procent av anskaffningsvärdet på de förvärvade inventarierna. Läs mer...

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar (förslag)

Regeringen har föreslagit en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Det finns dock ännu inte något beslut. Bakgrunden till förslaget är att stödja vissa av de grupper som förlorat jobb och extrajobb till följd av pandemin, och samtidigt förbättra möjligheten för företag att behålla och nyanställa personal. Förslaget innebär att den normala avgiftsnivån sänks från 31,42 procent till 19,73 för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Bestämmelserna föreslås gälla från och med 1 januari 2021 enligt nytt besked från regeringen (tidigare förslag var 1 april 2021) och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 januari 2021 till och med 31 mars 2023. Läs mer...

Nya nivåer i bonus-malus från 1 april nästa år (förslag)

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen ett förslag om att förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. Förslaget innebär bland annat att följande förändringar görs i den förhöjda fordonsskatten, så kallad malus, från 1 april 2021:

  • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
  • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Den förhöjda fordonsskatten tas under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt. Läs mer...

Till sist en påminnelse (OBS! Ingen ny lag):
Kom ihåg möjligheten att lämna preliminär inkomstdeklaration och få preliminärskattedebiteringen justerad

Preliminärskatten baseras bland annat på de senaste uppgifterna om slutlig skatt. De senaste uppgifterna om slutlig skatt är för 2019, vilket gör att preliminärskattedebiteringen kan bli hög för vissa företag. Detta gäller särskilt för de företag som drabbats ekonomiskt på grund av corona-pandemin. För att inte få en för hög preliminärskattedebitering, och behöva ligga ute med pengar i onödan, kan en preliminär inkomstdeklaration lämnas. Preliminär inkomstdeklaration lämnas enklast genom Skatteverkets e-tjänst. I tjänsten finns en beräkningshjälp för att räkna ut resultat. Läs mer...