Image
GBF:s vd Erik Haara och ordförande Jonas Nilsson leder föreningsmötet i Näringslivets Hus, Stockholm
Erik Haara, vd, och Jonas Nilsson, ordförande, leder föreningsmötet i Näringslivets Hus

Om hållbarhet, näringsliv och val när medlemmarna åter träffades

KONGRESS 2021
2021-10-07 13:22

Tajmingen kunde inte ha varit bättre. Dagen efter att coronarestriktionerna upphävdes samlades ett 70-tal deltagare till årsmöte och kongress – med fysisk närvaro i Svenskt Näringslivs lokaler i Stockholm! Detta efter en historisk period med pandemi.

– Det känns oerhört fint att se alla här idag, höra sorlet och slippa umgås via teams eller zoom, efter en lång tid av mer eller mindre isolering. Det har varit tuffa tider, men sett till företagandets villkor får vi ändå konstatera att vår bransch relativt sett har klarat sig bra. Det beror delvis på stödinsatser, men framför allt på att ni företagare i glasbranschen har visat både kämpatakter och innovationsvilja - all heder för det! inledde ordförande Jonas Nilsson föreningsmötet.

Jonas gav också Glasbranschföreningens kansli uppskattning för att ha ställt om och ställt upp väl under hela pandemin, där bland annat en utdragen avtalsrörelse genomfördes och resulterade i ett långt och bra avtal.

– Det är också tryggt att se hur snabbt och väl vi fick information om alla effekter, regler och stödinsatser från samhället som följt med coronasituationen. Liksom anpassningen med digitala utbildningar och möten i föreningens regi. Något som vi säkert kommer att nytta av även i framtiden. Men nu öppnar vi upp igen, kanske lite mer ödmjuka inför det mesta och trots höstens antågande går vi allt mot ljusare tider, betonade Jonas.

Fler och fler medlemmar

Erik Haara, Glasbranschföreningens vd, gav en övergripande redovisning av föreningens verksamhet. Han konstaterade bland annat att medlemsantalet under perioden mellan kongresserna ökat med 15 företag (40 in och 25 ut), att en generationsväxling är tydlig bland branschens företag, att påverkansarbete och opinionsbildning effektiviserats och haft fokus på pandemistöd, rotavdrag och en sund konkurrens.

– Dessutom har vi accelererat hållbarhetsarbetet, där vår bransch som alla andra ska bidra till att nå klimatmålet och samtidigt fortsätta göra goda affärer. Jag rekommenderar alla att skriva på färdplanen mot ett fossilfritt samhälle, något som vår egen expert och projektledare Melinda Lemke kommer att berätta mer om under dagen.

Det stadgeenliga programmet avlöpte smidigt. Med en ekonomi i balans beslöts att medlemsavgiften behålls oförändrad. Valberedningen får en förtydligad instruktion att täcka in verksamhetsområden, fördelning mellan små och stora bolag, kvinnor och män samt geografisk representation.

– Eftersom jämställdhet är till stor fördel för alla verksamheter kommer föreningen att verka för att fler kvinnor söker sig till branschen, på alla positioner, påpekade Erik Haara.

Avgående ledamöter i huvudstyrelsen avtackas på Kongressen
Fr v: Erik Haara, Annalena Pettersson, Jan Hansson, Mats Segerberg och Jonas Nilsson

Val till förtroendeposter

En huvudstyrelse valdes på föreningsmötet. De nya i styrelsen är Maja Hallén, Jan Lindholm och Staffan Thorsén. De ersätter avgående Annalena Pettersson, Mats Segerberg och Jan Hansson. Den nya valberedningen består av Annalena Pettersson, Tomas Andersson, Roger Eriksson, suppleanter är Jörgen Svensson, Ingemar Eriksson och Anders Berling.

Reformagenda från Svenskt Näringsliv

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, höll ett anförande där han framför allt beskrev vikten och möjligheten för medlemsorganisationerna att driva viktiga frågor för att få beslutsfattarna att ta rätt beslut.

Jan-Olof Jacke gästar Glasbranschföreningens Kongress
Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv 

– Svenskt Näringsliv bedriver som det hörs - näringspolitik och långsiktig opinionsbildning. Vi är en fantastisk organisation som totalt representerar 2 miljoner medarbetare, det ger oss tyngd och trovärdighet. Vi har inför valåret 2022 mejslat ut tolv gemensamma områden i en reformagenda och har hunnit träffa partiledningarna för samtliga riksdagspartier, dock ännu inte Vänsterpartiet, och presenterat denna som det samlade näringslivets prioriteringar. Nu håller vi som bäst på att konkretisera agendan.

Jacke framhöll inte oväntat cementkrisen som en av årets viktigaste frågor, för att inte riskera att byggbranschen drabbas oerhört hårt vid ett eventuellt stopp i Sliteanläggningen på Gotland.

– Skönt att beslutet om att skjuta upp ett tillverkningsstopp togs med bred majoritet i riksdagen. Nu finns det i alla fall mer tid att undvika ett driftsstopp, även om problematiken kvarstår.  Från Svenskt Näringslivs håll har vi under lång tid framfört kritik mot tillståndsprocesserna i Sverige, en kritik som i och med cementkrisen har aktualiserats än mer. I grunden handlar det om att ledtiderna måste halveras, det måste bli tydligare vad som krävs i ansökan och inte minst måste det finnas en möjlighet att överklaga besluten.

Viktigt med yrkesutbildningar

Jan-Olof Jacke framhöll även rekryteringsproblemen och klimatomställningen som två av de viktigaste områdena i reformagendan.

– Vi behöver starka reformer för att utöka möjligheterna till yrkesutbildningar. Det handlar i mycket om att skapa intresse för sådana i både gymnasier, vuxenutbildning och genom olika omställningsprogram. När det gäller klimatomställningen för att nå ett fossilfritt samhälle kommer det inte kunna ske utan att vi fördubblar vår elkonsumtion. Tillgången på ren el är den viktigaste förutsättningen för att vi ska klara klimatmålen och det är något beslutsfattarna måste vara medvetna om.

Han avslutade med att konstatera hur stark omställningsviljan och överlevnadsförmågan bland medlemsföretagen varit trots det prekära pandemiläget.

– Vi har faktiskt sett hur flertalet företag klarat sig bra under den här perioden och det är inte bara tack vare statens stöd, utan främst tack vare en enorm innovationskraft hos företagen som skapar gott hopp för framtiden.

Melinda Lemke redogör för föreningens hållbarhetsarbete
Melinda Lemke, GBF, redogör för föreningens hållbarhetsarbete

Digital klimat-kickoff

Melinda Lemke, projektledare på Glasbranschföreningen, redovisade det arbete som pågår för att glasbranschen ska bli fossilfri till 2045. Kartläggning är gjord, färdplansmålen är satta, ett kalkylprogram för företagens egna klimatbokslut håller på att utvecklas och åtgärder för att skapa logistik kring återvinning och materialcirkulation är på gång.

– Hur det ska gå till rent praktiskt får vi veta den 28 oktober på vår digitala kick-off - missa inte denna möjlighet! Då börjar vi vår gemensamma resa med det verkliga klimatarbetet. Så logga in på det digitala mötet klockan 13.00, uppmanade Melinda Lemke.

Här kan du läsa mer om Glasbranschens gröna kick-off