Glass for Europe lyfter vikten av planglasåtervinning på EU-nivå

INTERNATIONELLT
2023-09-05 15:01

Glass for Europe skickade under sommaren in två remissvar till EU rörande bygg- och rivningsavfall. Deras medverkan syftade till att belysa vikten av återvinning av glas i byggnation och de betonade särskilt hur små EU-initiativ riktade mot glas skulle kunna leda till betydande framsteg inom cirkulär återvinning av planglas (d.v.s. i ett slutet kretslopp).

Det första remissvaret skickades in till det gemensamma forskningscentret vid Europeiska kommissionen och det behandlade tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter av hantering av bygg- och rivningsavfall.

Det andra remissvaret skickades in till Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljötjänster med syfte att fastställa prioriterade byggmaterial för utveckling av kriterier för slutavfall (end-of-waste) och biprodukter. Trots att glas redan har kriterier för slutavfall beaktades det först inte i Europeiska kommissionens arbete. Glass for Europe har dock understrukit att planglas borde prioriteras i utvecklingen av kriterier för biprodukter, eftersom det redan har kriterier på plats och därför skulle kunna fungera som en idealisk pilot för utveckling av harmoniserade kriterier för biprodukter.

Läs mer på Glassforeurope.com