Image
Två personer som monterar ett bilglasfönster

Svenskt Näringsliv vill se nya åtgärder för ökad investeringsvilja

ÅTERSTARTA SVERIGE
2020-10-09 16:09

Svenskt Näringsliv har som utlovat lanserat ett nytt åtgärdspaket för att få fart på Sverige under coronakrisen. Bland förslagen finns exempelvis ökade satsningar på forskning och utveckling, ett väl fungerande elsystem för att underlätta klimatomställningen och sänkt bolagsskatt för ökad investeringsvilja. Detta är paket nummer två av tre i Svenskt Näringslivs projekt ”Återstarta Sverige”.

Glasbranschföreningens vd Erik Haara tycker att det är många bra förslag som näringslivet nu presenterar, men vill särskilt lyfta fram vikten av att minska regelkrånglet för företagen.

Erik Haara, vd GBF
Erik Haara

– Självklart ska vi använda den här möjligheten att under krisen satsa på investeringar som underlättar både klimatomställningen och digitaliseringen. Det är helt nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen och stärka Sveriges konkurrenskraft. Men jag vill också rikta fokus mot vikten av att minska regelkrånglet för företagen.

Erik Haara menar att regelbördan under lång tid haft negativ inverkan på företagens möjligheter att utvecklas.

– Vi representerar mestadels mindre företag och för dem är den ökade administrativa bördan ett av de största hindren för att de ska kunna utvecklas i den takt de önskar och har potential att göra. Under flera år har politiken lovat att göra något åt det här problemet, men det går för långsamt. Under pandemin finns det många goda exempel på hur politiken tillsammans med näringslivet har hittat lösningar på svåra problem. Så jag har stora förhoppningar om att vi också kan ta oss an detta, säger Erik Haara.

Svenskt Näringsliv har sedan i mars löpande presenterat förslag för att skydda i grunden livskraftiga företag och jobb från att slås ut under pandemins akuta fas. Att regering och riksdag genomfört många av förslagen har gjort att pandemin inte slagit ännu hårdare mot svensk ekonomi.

Många företag befinner sig fortfarande i en mycket svår situation och behöver fortsatta krisåtgärder. Men samtidigt måste vi få fart på Sverige igen. Vi måste genomföra åtgärder som möjliggör en återhämtning, men också ta itu med de strukturella ekonomiska problem som fanns redan före pandemin.

Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel visar att näringslivets investeringar har fallit snabbare än under finanskrisen. Investeringsenkäten från SCB bekräftar den bilden. Om investeringarna inte höjs varaktigt riskerar Sverige sin långsiktiga välståndsutveckling, men framförallt att tappa fart i digitaliseringen, klimatomställningen och utvecklingen av företag i Sverige. En stark innovationskraft kräver ökade investeringar.

Det åtgärdspaket som Svenskt Näringsliv presenterar handlar om insatser för att stärka investeringarna och investeringsviljan.

Följande åtgärder föreslås:

Stärk Sverige som kunskapsnation

De samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent. För att säkerställa att forskningen blir relevant bör universitet som framgångsrikt samarbetar med näringslivet premieras. 

Underlätta klimatomställningen

Det svenska elsystemet befinner sig i en allvarlig kris. Ett väl fungerande elsystem är centralt för att klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Det är också avgörande för företagens investeringsvilja. Vi föreslår att den planerade utbyggnaden av stamnätet tidigareläggs med tio år, från 2040 till år 2030. Trafikverket och Svenska Kraftnät bör få i uppdrag av regeringen att under 2021 ta fram en plan för förstärkt elnätsinfrastruktur i anslutning till de viktigaste transportflödena.

Frigör potentialen i digitalisering och AI

Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen. 

Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser

Företagens regelkostnader ökar med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per år. Investeringar och etableringar motverkas när regelbördan ökar och krånglet upplevs som stort. Det tar för lång tid att få tillstånd för investeringar. I spåren av pandemin är det viktigt att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att sänka företagens regelkostnader och administrativa bördor. 

Sänk bolagsskatten

Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs och bör i ett första steg sänkas till 18 procent. Regelverket i övrigt behöver också förbättras. För att öka de ägarledda företagens investeringsvilja bör beskattningen göras enklare och mer attraktiv.

Utöver detta behöver den internationella handeln säkras genom att Sverige driver på för handelsavtal som säkrar flöden av kritiska produkter, reformering av WTO samt att avdragsrätten för importmoms säkerställs. Slutligen behöver EU:s återhämtningsfond användas för investeringar som förbättrar Europas konkurrenskraft.

Läs hela rapporten:

Investera Sverige ur lågkonjunkturen – Reformer för ett bättre investeringsklimat