Image
En man och en kvinna tittar upp mot taket i en lägenhet där det pågår renovering

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

GLAS FÖR HÅLLBAR MILJÖ
2021-11-26 08:59

Ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus infördes 1 oktober i 2021. Stödet får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent.

– Runt om i Sverige finns hyreshus med stort renoveringsbehov. Många av dessa är byggda på 1960- och 1970-talet och dras idag med hög energiförbrukning. Renovering är också en prioriterad fråga för den Europeiska kommissionen inom ramen för den gröna given, The Green Deal, och därför är det viktigt att öka tempot i energieffektiviserande renoveringar, säger bostadsminister Per Bolund i en kommentar om regeringens bidragsbeslut.

Hallå där, Mikael Lindström projektledare på Glasbranschföreningen!

Mikael Lindström
Mikael Lindström

Vilka kan söka energieffektiviseringsstödet?

– Stödet ges för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Exempel på vilka som kan söka och få stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsföreningar. Stödet lämnas och betalas ut till den som är fastighetsägare, innehavare av tomträtt eller byggnadsägare.

Vilka byggnader omfattas av stödet?

– Det får endast ges för en byggnad som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Detta innebär att mer än hälften av ytan ska utgöras av bostadslägenheter.

Vad menas med stödberättigande åtgärder och kostnader?

– För att en åtgärd ska räknas som en energieffektiviseringsåtgärd krävs att den leder till en förbättring av byggnadens energiprestanda. Stöd får endast ges om energieffektiviseringsåtgärden eller flera energieffektiviseringsåtgärder tillsammans beräknas medföra att primärenergitalet förbättras med minst 20 procent. De stödberättigande kostnaderna ska vara de investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

Varför krävs en certifierad energiexpert?

– Den som söker stöd ska bifoga ett intyg från en certifierad energiexpert. Intyget ska visa vilken energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras, beräknade merkostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas uppnås. Efter färdigställande ska energiexperten intyga vilken åtgärd som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts.  

En form av medverkan till utbildning av nya yrkesarbetande inom byggsektorn är kopplade tillbidragskravet, hur då?

– För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med gymnasieskolor och Arbets­förmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från att medverka till utbildning om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara avsaknad av relevanta skolor och utbildningar inom lämpligt avstånd vilket gör det svårt att uppfylla kravet.

Fotnot: I Boverkets vägledning till stödet för energieffektivisering i flerbostadshus ges exempel på energieffektiviseringsåtgärder och hur kostnader för energieffektivisering kan urskiljas. I vägledningen finns också beskrivet vad som avses med primärenergital för stödet och hur detta beräknas. Läs mer på boverket.se.