Image
Ett montage av bilder föreställande en inglasad kontorsmiljö, bild på Joakim Länder samt en byggarbetsplats i stadsmiljö
Joakim Länder, projektledare arbetsmiljö, Glasbranschföreningen

Samverkan och uppföljning centralt för en god arbetsmiljö

CHECKLISTOR OCH DIGITALA VERKTYG
2023-01-27 09:04

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver god planering, samverkan och uppföljning. Det handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka hälsa och säkerhet. För att stötta byggherrar, projektörer och entreprenörer tillhandahåller Arbetsmiljöverket en checklista om arbetsmiljöansvar som underlättar vid planering och projektering.

– Begreppet arbetsmiljö är väldigt brett och det innebär också att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar många olika områden. Det handlar om allt från arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi till riskbedömningar av varje specifikt arbetsmoment, för att nämna några centrala delar. Det som är bra med den här checklistan är att den täcker in stora delar av arbetsmiljöansvaret och kan därför vara ett bra övergripande dokument att arbeta utifrån, berättar Joakim Länder, projektledare inom arbetsmiljö på Glasbranschföreningen.

Tydlig ansvarsfördelning 

Enligt Joakim Länder är god kommunikation och samarbete avgörande för ett lyckosamt arbetsmiljöarbete. Här fyller checklistan och andra hjälpmedel en viktig funktion.

– Genom att gå igenom checklistan med personalen blir det tydligt vem som ansvarar för vad och man kan tillsammans på ett systematiskt sätt identifiera eventuella risker och andra utmaningar i projektet, menar Joakim och påminner om att det också finns digitala hjälpmedel som kan underlätta för företagen.  

– För företag i glasbranschen har vi exempelvis ett eget delsystem inom ramen för IA-systemet* som har anpassats särskilt utifrån företagens verksamheter. Det gör det smidigt att rapportera avvikelser och händelser och det är ett bra stöd när det kommer till att identifiera risker. I verktyget finns mängder av dokument för riskbedömning som enkelt kan justeras utifrån företagets egna behov.

*Afa Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets checklista om arbetsmiljöansvar

Läs mer om IA-systemet

Medlem i Glasbranschföreningen?

Som medlem får du råd och information i frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Vi bevakar och hjälper dig att tolka föreskrifter, lagar och regler. 

Gå till medlemssidorna

Jag vill veta mer om medlemskapet