Image
Omslaget till tidningen GLAS nummer 1, år 2021

Nytt nummer av GLAS!

TEMA: HÅLLBARHET OCH ARKITEKTUR FÖR BARN
2021-03-10 13:57

Året första nummer av GLAS tar upp två viktiga utmaningar - hur vi skapar hållbara boendemiljöer med noll klimatavtryck och hur barnens rättigheter och behov kan tillgodoses i arkitekturen. Två olika temadelar som samtidigt går hand i hand. När vi bygger med barnen i fokus blir också hållbarhet en självklarhet.  

TEMA HÅLLBARHET. Vore det inte för den prekära situationen med en accelererande miljö- och klimatproblematik borde begreppet hållbarhet i alla avseenden vara det mest självklara av allt. Nu är det tyvärr inte så. Efter att ha levt i slit-och-släng-samhället där korta perspektiv skymt sikten för de negativa effekter detta åstadkommit ser vi vägs ände. Ska planeten vara ett paradis eller en giftig sophög? I det är numret visar vi exempel på hållbarhet i att ta hand om det som redan är byggt, modern konstruktion som ger nollklimatavtryck och minimalistisk flexibilitet för ett upplevelsefullt boende. 

TEMA ARKITEKTUR FÖR BARN. Barn ska ha rätt att vara med och påverka sin miljö. Det är en av grundpelarna i Barnkonventionen; Detta traktat som antogs av FN:s generalförsamling 1989 och som Sverige bland 196 länder har ratificerat och sedan 2020 nu också blivit svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Läs i GLAS om hur nya Svartedalsskolan i Göteborg ger ljus och transparens för lärande växande i trygg miljö. Läs också om hur barnens rättigheter ska tillgodoses i arkitekturen efter Boverkets analys och kartläggning. 

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Öppna e-magasinet

Tidningen GLAS är den enda tidningen i Sverige som helt fokuserar på glas i arkitektur och byggnation. Tidningen följer och speglar kontinuerligt utvecklingen i den kreativa och expansiva glasbranschen. GLAS utkommer med fyra nummer om året och läses förutom av glasbranschens entreprenörer och leverantörer även av arkitekter, fastighetsägare, byggherrar, projektörer och konsulter. Tidningen når idag ut till mellan 15 000 – 20 000 läsare. Du kan prenumerara kostnadsfritt på onlineutgåvan. Ange din mejladress så får du ett mejl varje gång det finns ett nytt nummer tillgängligt!