Tjänstemannaavtalen förlängs till 30 november 2020

AVTALSRÖRELSE
2020-04-07 15:53

Glasbranschföreningen har – tillsammans med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer – enats om att skjuta upp kollektivavtalsförhandlingarna om nya tjänstemannaavtal. Därmed förlängs avtalens giltighetstid till 30 november 2020 (istället för 30 april). Förlängningen av avtalen får påverkan även på löneprocessen som brukar äga rum under våren.

Den mycket snabba och kraftfulla inverkan som coronapandemin haft på samhälle, industri och näringslivet i stort gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande mycket osäkra läge teckna nya kollektivavtal.

Förlängningen av kollektivavtalen till 30 november 2020 betyder att nuvarande avtal löper på i ytterligare sju månader och att nuvarande villkor i det centrala avtalet fortsätter att gälla.

Förhandlingarna kommer, under förutsättning att omständigheterna medger det, att återupptas mellan parterna 1 oktober 2020, med en ambition att träffa nya kollektivavtal innan avtalen löper ut.

Löner för tjänstemän

För anställda som är medlemmar i Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller följande:

Eftersom det i de förlängda avtalen inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna för medlemmar i Unionen och Sveriges Ingenjörer till 30 november.  

För anställda som är medlemmar i Ledarna gäller följande:

Då löneavtalet med Ledarna är ett tillsvidareavtal och kommer fortsätta gälla oförändrat har parterna endast förlängt de allmänna villkoren.

Eftersom avtalet är sifferlöst är det inte beroende av vilka nivåer som parterna kommer överens om i avtalsrörelsen.

Därför får villkoren för löneprocessen skötas lokalt. Arbetsgivare med anställda för vilka Ledaravtalet är tillämpligt uppmanas att ta kontakt med den enskilde medlemmen och komma överens om hur och när man ska hantera löneprocessen.

Glasmästeriavtalet och Detaljhandelsavtalet

Något motsvarande avtal om ajournering och förlängning av Glasmästeriavtalet har vi ännu inte med Byggnads. Vi återkommer med information så snart vi vet mer. För företag bundna av Detaljhandelsavtalet har överenskommelse om förlängning av nuvarande avtal träffats med Handelsanställdas förbund. Detta innebär att nuvarande avtal löper på i 7 månader till och med 31 oktober 2020. Lönerevisionen som skulle ha genomförts den 31 mars skjuts således upp till i höst eller till dess att nytt avtal träffats.