Image
Montage av bidler från överlämnandet av den uppdaterade färdplanen
Den uppgraderade färdplanen överlämnas till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Byggbranschen ökar tempot i klimatomställningen - uppgraderar färdplanen

HÅLLBARHET
2024-03-08 10:02

Intresset var stort när bygg- och anläggningssektorns uppgraderade färdplan överlämnades till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i slutet av februari. "20 procent av Sveriges utsläpp ligger i den här färdplanen", sade Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige och kallade den för den kaxigaste färdplanen av dem alla.  

Mycket har hänt sedan den första färdplanen för fossilfri konkurrenskraft lades fram 2018. Efter idogt arbete och djup förankring i branschen har den nu uppgraderats med åtaganden för alla dem som ingår i värdekedjan och med uppmaningar till politiken att ge rätt förutsättningar. För byggsektorn är enig. Sverige ska öka tempot i klimatomställning och alla ska med, stor som liten. 

Målen kvarstår

Svante Axelsson i blå-, röd- och vitrandig skjorta mot trävägg
Svante Axelsson. Foto: Oskar Omne

Målet från 2018 om att utsläppen av växthusgaser ska visa en tydligt minskad trend 2025 kvarstår. Det gör också målen om halverade utsläpp till 2030, en sjuttiofemprocentig minskning till 2040 och nettonollutsläpp 2045. Flera aktörer signalerar emellertid att de gärna vill gå före och att tekniken gör det möjligt att uppnå en halvering redan idag.  

- Vi vill och vi kan om förutsättningarna ges, sade Svante Axelsson vid överlämnandet av färdplanen som även innehåller 14 politiska förslag som behöver genomföras för att sektorn ska klara målet om nettonollutsläpp av växthusgaser.

Infrastruktur- och bostadsminister Anderas Carlson, som var den som fick ta emot den uppgraderade färdplanen, valde bland annat att poängtera vikten av att den gröna omställningen kombineras med konkurrenskraft.

Omställningen är inte bara ett måste, utan också en mycket stor möjlighet för jobb och tillväxt.

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister
Andreas Carlson i kavaj och grå- och svartrandig slips mot grå bakgrund
Andreas Carlson. Foto: Ninni Andersson

- Den omställning som vi ser och som sker drivs mycket av näringslivet. Den går att kombinera och måste kombineras med konkurrenskraft. Omställningen är inte bara ett måste, utan också en mycket stor möjlighet för jobb och tillväxt, talade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson när han mottog färdplanen som han lovade att inte kasta i papperskorgen.  

Tunga aktörer står bakom färdplanen

Färdplansarbetet samordnas av Byggföretagen tillsammans med Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trafikverket. Ett stort antal företag, kommuner och organisationer har också bidragit till arbetet i olika workshops och seminarier. 

Vid överlämnandet till ministern tog också flera företrädare för sektorn till ordet. Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, talade exempelvis om att omställningen händer på riktigt och att i den finns den goda affären. Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige, lyfte cirkulära resursflöden och nyttjandet av det som redan är byggt. Efter att ha lyssnat till ministern önskade han att denne varit mer framåtlutad vad gäller statens roll. Jonas Schneider, vd på Familjebostäder, talade om att han önskar se fler incitament kring momssatser och förändringar i bruksvärdessystemet. Harald Burgstaller, sverigechef för Saint-Gobain, representerade byggmaterialtillverkarna och lyfte att det redan idag finns produkter som gör det möjligt att bygga klimatneutralt, men att det behövs kunskap i alla led i den långa värdekedjan fram till färdig byggnad för att kunna skala upp.

Tydligt är att det nya normala är att minst hälften av utsläppen ska bort. Att samverkan är och förblir nyckeln till framgång och att det är viktigt att samarbetet sker redan tidigt i projekten. 

Alla aktörer viktiga

Alla aktörer i värdekedjan behöver bidra till omställningen. Utöver gemensamma åtagande för hela sektorn innehåller färdplanen också specifika åtaganden för byggherrar, konsulter och arkitekter, entreprenörer, tillverkare av byggmaterial samt fastighets- och anläggningsägare.

Åtaganden för entreprenörer 

Entreprenörerna, som kan bidra med kunskap i dialogen med byggherrar och arkitekter från tidigt skede till slutförande, ska både undvika betydande direkta utsläpp på byggarbetsplatsen och minska indirekta utsläpp genom att välja produkter med låg klimatpåverkan vid tillverkning, optimera materialanvändningen, minimera avfallet och planera för energieffektiv drift.

Åtagande 1: Uppföra byggnader och anläggningar på ett klimateffektivt sätt och fasa ut fossila bränslen.
Åtagande 2: Främja minimerad och cirkulär materialanvändning i nybyggnation, renovering och vid rivning.
Åtagande 3: Efterfråga klimat- och energieffektiva produkter och tjänster från leverantörer och underentreprenörer och följa upp utfallet.
Åtagande 4: Erbjuda och leverera klimateffektiva och funktionella lösningar som minskar kravställarens användning av material och energi ur ett livscykelperspektiv.
Åtagande 5: Arbeta aktivt för att eliminera fel, skador och brister under byggnation, ombyggnation och renovering samt säkerställer att ställda krav uppfylls.

Tre saker som gör Svante Axelsson glad

Svante Axelsson sammanfattade lanseringen med tre saker som gör honom glad.

- Den här färdplanen går från pilotprojekt till generella golvlyft. Det nya normala är att det går att minska klimatpåverkan i varje byggnation med 50 procent. Det andra är att den också går in i cirkulära flöden. Att ta tillbaka tegelstenar och cement, byggmaterial och fönster. Allt det där är nu en del av den kommersiella omställningen och det är också mer ordning och reda på de här produkterna. Det tredje är att hela den här färdplanen är enormt bred. Det är sju aktörer som står bakom och det är djupa rötter, mycket arbete som har lagts ner och där finns enormt många egna åtaganden. För det är ingen önskelista till politiken utan det här är framför allt en hemläxa, i kombination med politiken. Summa summarum är att vi nu har fått en ny byggsten i det fossilfria Sverige och jag ser med tillförsikt på att det här gänget kommer att leverera och visa på hur vi förenar fossilfrihet med ökat välstånd. 

Det är sju aktörer som står bakom och det är djupa rötter, mycket arbete som har lagts ner och där finns enormt många egna åtaganden. För det är ingen önskelista till politiken utan det här är framför allt en hemläxa, i kombination med politiken.

Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige
Melinda Lemke
Melinda Lemke. Foto: Magnus Östh

Glasbranschföreningen medlemmar viktiga entreprenörer

Glasbranschföreningens medlemmar är viktiga entreprenörer med stor betydelse för det färdiga resultatet. Med det följer att ta ansvar för sin del i värdekedjan och de utsläpp entreprenören har rådighet över.  

– Bland våra medlemmar finns en stor vilja att ställa om. De delar gärna med sig av sin kunskap och välkomnar alla som vill bygga med lägre klimatavtryck, säger Melinda Lemke, projektledare för fasadföretagen på Glasbranschföreningen, och uppmanar medlemsföretagen att signera färdplanen och följa åtagandena. 
 

Vill du ställa dig bakom den uppgraderade färdplanen för bygg- och anläggningssektorn?

Glasbranschföreningens styrelse har återsignerat färdplanen. Vill du också ställa dig bakom den kan även du skriva under.

Använd branschens gemensamma formulär för att samla in underskrifter till den uppgraderade färdplanen. Fyll i företag, vd/ordförande och kontaktperson i organisationen som ställer sig bakom färdplanen.

Här hittar du färdplanen

Här skriver du under färdplanen

Information och vägledning för medlemsföretag

På medlemssidorna här på webbplatsen finns information och vägledning i hållbarhetsfrågor för dig som är medlem. Du hittar bland annat etappmål för branschen och glasbranschens verktyg för klimatbokslut.

Vill du veta mer om resan mot en fossilfri glasbransch?